Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? En bepaalt het UWV na 2 jaar dat deze medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering van het UWV. Met de WIA AO minder dan 35% verzekert u een aanvulling op het inkomen van uw medewerkers als deze 15-35% arbeidsongeschikt zijn volgens de WIA.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult het inkomen van uw medewerker aan, als hij 15-35% arbeidsongeschikt is. De uitkering is een vast percentage van 25% van het verzekerde loon, of het uitkeringspercentage is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gelijk aan verzekerd loon op de 1e arbeidsongeschiktheidsdag. Dit verzekerd bedrag is gemaximeerd op het WIA-loon of een zelf te bepalen maximum tot € 125.000.

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Preventie en Re-integratie

Onze adviseur Verzuim en Preventie kan u adviseren, helpen en ondersteunen bij uw verzuimbeheersing. Denk hierbij aan advies- en ondersteuning bij (implementatie) verzuimbeleid, casemanagement, interventies en schadelastbeperking na WIA-toekenning.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) en directeuren met een managementovereenkomst zijn niet verzekerd.

Opzet,detentie,molest,atoomkernreacties terrorisme,sanctiewet

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van u of uw medewerker. U krijgt geen vergoeding als uw medewerker in detentie zit of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, atoomkernreactie of terrorisme. Ook als de sanctiewet van toepassing is krijgt u geen uitkering.

Extra informatie

Of als u of uw medewerker zich niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Arbeidsongeschikt bij aanvang

Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet aangemeld heeft.

Ook kunnen wij de uitkering weigeren als u kon weten dat een medewerker binnen een halfjaar na aanvang van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt zou worden.

Fraude, misleiding

Ook bent u niet verzekerd bij fraude en misleiding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt kiezen voor een uitkering aan u of aan uw medewerker. Keren we uit aan uw medewerker dan moet hij inkomen ontvangen. Keren we uit aan u dan moet de medewerker bij u in dienst zijn. We keren niet uit als het inkomen hoger is dan voor de arbeidsongeschiktheid.

Uitkeringsduur en uitkeringsbeperking

U kunt kiezen voor een uitkering met een maximale uitkeringsduur of tot de AOW-gerechtigde leeftijd. We keren alleen uit als de medewerker nog inkomen uit arbeid heeft, maar niet meer als hij ten minste hetzelfde verdiende als voor zijn arbeidsongeschiktheid.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een zieke medewerker bij u in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze medewerker niet (meteen) onder deze verzekering, maar pas als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Als de verplichtingen uit de verzekering niet nagekomen worden heeft dit gevolgen voor de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, zolang de medewerker bij u in dienst is en onder de Nederlandse sociale wetgeving valt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons in de 13e week na de eerste ziektedag weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Wij accepteren werknemers zonder medische vragen te stellen. Daarop geldt één uitzondering. Een werknemer kan kiezen om niet deel te nemen. Daarvoor tekent deze een afstandverklaring. Als de werknemer later toch wil deelnemen, kijken wij wel naar de gezondheid van deze werknemer.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Extra informatie

We berekenen de jaarpremie door de verzekerde jaarlonen en verzekerde werkgeverslasten bij elkaar op te tellen. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. We kunnen het premiepercentage op elke contractsvervaldatum aanpassen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt minimaal 3 kalenderjaren. Daarna verlengen we uw verzekering telkens met 1 jaar. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaalt u de premie niet op tijd? Of veranderd er iets in uw onderneming? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermijn van één maand. Tussentijds opzeggen kan niet als wij samen een verlenging voor meerdere jaren afspreken.

Extra informatie

Vraag dit na bij onze afdeling Inkomensverzekeringen of stuur een e-mail. U kunt ons bereiken op tel. 088-35 35 791 of per mail inkomensverzekeringen@aevitae.com