Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? En bepaalt het UWV na 2 jaar dat deze medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering van het UWV. Met de WIA Bodem verzekering verzekert u een aanvulling op het inkomen van uw medewerkers als deze 15-35% arbeidsongeschikt zijn volgens de WIA.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult het inkomen van uw medewerker aan, als hij 15-35% arbeidsongeschikt is. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage van de medewerker. Heeft UWV een specifiek percentage vastgesteld, dan gebruiken we dit percentage.                                    

Extra informatie

Op het polisblad staat welk percentage wij gebruiken bij welk arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage vermenigvuldigen wij met het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gelijk aan verzekerd loon op de 1e arbeidsongeschiktheidsdag. Dit verzekerd bedrag is gemaximeerd op het SV-loon of een zelf te bepalen maximum tot € 100.000.

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Preventie en Re-integratie

Onze adviseur Verzuim en Preventie kan u adviseren, helpen en ondersteunen bij uw verzuimbeheersing. Denk hierbij aan advies- en ondersteuning bij (implementatie) verzuimbeleid, casemanagement, interventies en schadelastbeperking na WIA-toekenning.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld voor de verzekering.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker zich niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt kiezen voor een uitkering aan u of aan uw medewerker. Keren we uit aan uw medewerker dan moet hij inkomen ontvangen. Keren we uit aan u dan moet de medewerker bij u in dienst zijn. We keren niet uit als het inkomen hoger is dan voor de arbeidsongeschiktheid.

Uitkeringsduur

U kunt kiezen voor een uitkering van minimaal 1 tot maximaal 7,5 jaar of tot AOW-leeftijd.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons in de 13e week na de eerste ziektedag weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe werknemers binnen 30 dagen bij ons aan. Geef salariswijzigingen binnen 30 dagen door. U moet er met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat deze weer aan het werk kan.

Extra informatie

Wij accepteren werknemers zonder medische vragen te stellen. Daarop geldt één uitzondering. Een werknemer kan kiezen om niet deel te nemen. Daarvoor tekent de werknemer een afstandverklaring. Als de werknemer later toch wil deelnemen, kijken wij wel naar de gezondheid van deze werknemer.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft, de lonen en leeftijden van uw medewerkers. En van het aantal medewerkers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw verzekering. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermijn van één maand. Tussentijds opzeggen kan niet als wij samen een verlenging voor meerdere jaren afspreken.

Extra informatie

Vraag dit na bij onze afdeling Inkomensverzekeringen of stuur een e-mail. U kunt ons bereiken op tel. 088-3535791 of per mail inkomensverzekeringen@aevitae.com.