Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering. Met de WIA-excedentverzekering verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw werknemers met een inkomen boven het maximum WIA-loon.

Extra informatie

Een IVA uitkering bedraagt 75% van het inkomen. Een WGA-uitkering bedraagt maximaal 70% van het inkomen. Het inkomen, waarop de uitkering van het UWV is gebaseerd, is gemaximeerd tot het maximum WIA-loon. Medewerkers met een hoger inkomen krijgen dus een grotere terugval in inkomen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan met een afgesproken percentage van het salaris dat boven de WIA-loongrens ligt. Dit is doorgaans 70%, maar kan ook een ander percentage zijn dat we met u afspreken. De hoogte van de aanvulling is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

In de tabel op uw polisblad staat welk percentage van het verzekerde bedrag de verzekerde krijgt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het loon waarop we de uitkering baseren, mag niet hoger zijn dan het maximum dat we bij aanvang van de verzekering hebben afgesproken.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle werknemers met een inkomen boven de loongrens. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Preventie en Re-integratie

Onze adviseur Verzuim en Preventie kan u adviseren, helpen en ondersteunen bij uw verzuimbeheersing. Denk hierbij aan advies- en ondersteuning bij (implementatie) verzuimbeleid, casemanagement, interventies en schadelastbeperking na WIA-toekenning.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet tijdig aangemeld heeft.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker zich niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons in de 13e week na de eerste ziektedag weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meldt nieuwe werknemers met een loon boven het WIA maximum direct bij ons aan. Geef salariswijzigingen binnen 30 dagen door. U moet er met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de hij weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van de werknemers.

Extra informatie

Wij accepteren uw werknemers zonder medische vragen te stellen. Daarop geldt één uitzondering. Een werknemer kan kiezen om niet deel te nemen. Daarvoor tekent deze een afstandsverklaring. Als de werknemer later toch wil deelnemen, kijken wij wel naar de gezondheid van deze werknemer.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt en de lonen en leeftijden van uw werknemers. En van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is drie jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de dekking van de verzekering opschorten of uw verzekering stoppen.
 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermijn van één maand. Tussentijds opzeggen kan niet als wij samen een verlenging voor meerdere jaren afspreken.

Extra informatie

Vraag dit na bij onze afdeling Inkomensverzekeringen of stuur een e-mail. U kunt ons bereiken op tel. 088-3535791 of per mail inkomensverzekeringen@aevitae.com.