Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis, waarvan u de eigenaar bent. We verzekeren schade door gebeurtenissen zoals brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak en vandalisme.

Wat is verzekerd?

Wat is ver­ze­kerd? Vrijwel elke schade aan uw woning is verzekerd. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een aanrijding. Ook schade door een ongelukje is gedekt.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is standaard verzekerd tot € 350.000,-.

Extra informatie

Tot dit bedrag is er geen onderverzekering van kracht. Is de herbouwwaarde van uw woning hoger? Dan vervalt deze garantie en is uw woonhuis verzekerd tot de waarde die op uw polisblad staat.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin(beplanting) is verzekerd, maar niet als de schade is ontstaan door wind, neerslag, (poging tot) diefstal, vandalisme of hevige lokale regenval.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Er is alleen dekking tijdens de volgende gevaren: brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, aanrijding, aanvaring en storm.

Vandalisme

Vandalisme in uw woning is verzekerd

Extra informatie

Na inbraak is schade in de woning door vandalisme verzekerd. Schade door vandalisme aan de buitenkant van de woning is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij onder andere een aardbeving, overstroming, slecht onderhoud, slijtage, constructiefouten of opzet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of uw uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Als u de premie per maand betaalt, kan dit alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.