Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan u medewerker door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet u zijn inkomen doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel. 
 

Extra informatie

Heeft uw medewerker recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van UWV? En kunt u deze uitkering in mindering brengen op de loondoorbetalingsplicht? Dan verlagen we de vergoeding met dit bedrag.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers. Verzekerd is het loon van uw medewerkers dat u op grond van de wet en de CAO moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. U kunt ook kiezen om een lagere vergoeding te ontvangen.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Wij vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van uw medewerker, zoals standaard- en extra werkgeverslasten. Of u kiest ervoor de werkgeverslasten niet mee te verzekeren.

Keuze: verzuimbegeleiding

De arbodienstverlening en re-integratiebegeleiding kunt u afnemen bij de dienstverleners waarmee wij samenwerken. Of u kiest ervoor om deze zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter.
 

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.
 

Re-integratie

Onze adviseur Verzuim en Preventie kan u adviseren, helpen en ondersteunen bij uw verzuimbeheersing. Denk hierbij aan advies- en ondersteuning bij (implementatie) verzuimbeleid, casemanagement, interventies en re-integratie na WIA toekenning.

Keuze: Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers, die bij u op de (verzamel)loonstaat staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract, oproepkrachten en no-riskers.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet aangemeld heeft.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest een atoomreactie of terrorisme. Of als u niet aan de polisvoorwaarden voldoet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering. Moet u van UWV langer loon doorbetalen? Dan keren wij niet uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meldt dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico in geld. U krijgt het bedrag vergoed dat boven uw eigen risico uitkomt. Wij berekenen het eigen risico na afloop van elk verzekeringsjaar. Dat doen wij door het eigenrisicopercentage te vermenigvuldigen met de verzekerde loonsom in dat jaar.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw medewerkers verzekeren en 1 maal per jaar opgeven. U moet  voor 1 april van elk jaar de verzamelloonstaat en de arborapportage over het voorgaande jaar aan ons doorgeven. U moet u houden aan de Wet verbetering poortwachter.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen wij om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

We berekenen de jaarpremie door het 'loon voor de werknemersverzekeringen' van uw medewerkers bij elkaar op tellen. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. 
 

 

Extra informatie

Het verzekerd loon is het loon per medewerker zoals u dat aan de Belastingdienst opgeeft voor de rubriek 'loon voor de werknemersverzekeringen'. Dit loon is gemaximeerd. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermijn van één maand. Tussentijds opzeggen kan niet als wij samen een verlenging voor meerdere jaren afspreken.
 

Extra informatie

Vraag dit na bij onze afdeling Inkomensverzekeringen of stuur een e-mail. U kunt ons bereiken op tel. 088-35 35 791 of per mail inkomensverzekeringen@aevitae.com