Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt je werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt de werknemer als gevolg van een ongeval? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit je deze verzekering af voor je werknemers.

Extra informatie

Met 'werknemers' bedoelen we ook tijdelijke krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten. Je kunt ook vrijwilligers meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Je kiest voor verzekering van ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer. Of je kiest voor verzekering van álle ongevallen van een werknemer (de werknemer is dan 24 uur per dag verzekerd). Je kiest het verzekerde bedrag zelf.

Extra informatie

Je kiest voor verzekering van het jaarloon of een vast bedrag per werknemer.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is afhankelijk van de gekozen dekking. Dit kan zijn op basis van een vast bedrag of het jaarloon.

Blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat we de uitkering betalen. We betalen dan rente over deze periode.

Overlijden

De erfgenamen van je werknemer ontvangen een bedrag wanneer je werknemer komt te overlijden door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Opzet

Je bent niet verzekerd wanneer het ongeval met opzet is veroorzaakt.

Zelfmoord

We keren niet uit bij een (poging tot) zelfmoord.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Leeftijdsgrens

Zodra de leeftijd van 85 jaar wordt bereikt, zullen de verzekerde bedragen in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval worden verminderd met 50% of tot € 100.000,00, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of is overleden als gevolg van een ongeval.

Extra informatie

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van je werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie jaarlijks.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat je hebt, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van je werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden.