Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzeker je je bedrijf tegen de gevolgen van Cyberincidenten zoals hacking, virussen, DDoS-aanvallen en datalekken maar ook fouten tijdens het gebruik, onderhoud of de verbetering van het ICT-systeem.

Extra informatie

{Mogelijk extra detail-informatie of toelichting van begrippen}

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van een cyberincident.

Verzekerd bedrag

Afhankelijk van de keuze maar een limiet vanaf EUR 250.000,00 per evenement per jaar is mogelijk.

First response

Deze dekking biedt direct toegang tot een juridisch adviseur, IT-expert en PR-specialist. Zij helpen u in de meest kritische periode van een cyberincident: de eerste 48 uur. In deze periode heeft u geen eigen risico.

Incident Management

Incident Management biedt na de first response dekking voor alle additionele noodzakelijke kosten voor de juridische, IT én PR-diensten. Hiernaast is er dekking voor het monitoren van verloren data, herstellen van data en de kosten om betrokkenen te informeren.

Boetes & Aansprakelijkheid

Dit onderdeel biedt dekking voor claims van derden door het falen van de netwerkbeveiliging of verlies van gegevens. Er is dekking voor de kosten van juridische verdediging en vergoeding van de claim. Ook is de juridische verdediging door een onderzoek van een toezichthouder gedekt, net als een daaruit voortvloeiende wettelijk te verzekeren boete.

Netwerkonderbreking

Netwerkonderbreking dekt bij een cyberincident uw bedrijfsschade zoals het verlies in netto-inkomen en bijkomende vaste kosten, zoals personeel en huur. Maar ook de extra kosten die gemaakt moeten worden om zo snel mogelijk weer up en running te zijn.

Cyberafpersing

Cyberafpersing biedt dekking als u slachtoffer wordt van afpersing, of als u daartoe bedreigd wordt. Dit is inclusief de dekking voor losgeld om de afpersing te stoppen, en vergoedingen voor adviseurs om u daarbij bij te staan.

Telefoonhacking en computer criminaliteit

Telefoonhacking vergoedt de kosten als u telefoonkosten heeft door ongeoorloofd toegang tot uw telefoonsysteem. Als cybercriminelen zijn binnengedringen in uw ICT-netwerk, kunnen zij mogelijk frauduleuze overboekingen verrichten. Er wordt dan geld overgeboekt van uw bank. Deze financiële schade wordt vergoed met een sublimiet.

Wat is niet verzekerd?

  • Veroorzaak je zelf met opzet schade? Of fraudeer je? Dan is dat niet verzekerd.

Storingen

Elektronisch of mechanisch gebrek van infrastructuur die niet onder het beheer van de verzekerde valt, is uitgesloten van de dekking. Daarnaast is er ook geen dekking voor satellietuitval.

Personen- en/of zaakschade

Niet verzekerd is lichamelijk letsel, ziekte of overlijden en verlies of vernietiging van zaken, anders dan gegevens.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt altijd een eigen risico behalve voor de First response service

Waar ben ik gedekt?

De dekking geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie jaarlijks.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekeninghoudend met een opzegtermijn van 2 maanden.