Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je werkmaterieel. Het moet gaan om werkmaterieel zoals een tractor, vorkheftruck, graafmachine, landbouwmachine e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan je werkmaterieel verzekerd is. Je kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die je met je werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Je werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals brand, diefstal joyriding of natuurrampen. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de werkelijke reparatiekosten tot ten hoogste de vervangingswaarde.

Extra informatie

De schadeoorzaken waarvoor dekking is, zijn: brand, zelfontbranding, storm, ontploffing, implosie, blikseminslag, inductie, neerstortend luchtvaartuig (of zaken die uit een luchtvaartuig vallen), diefstal, verduistering en joyriding. Andere oorzaken zijn niet gedekt.

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard geeft een ruime dekking voor je werkmaterieel tegen schade van buitenaf. Je werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer en door andere onverwachte gebeurtenissen.

Keuze: casco Uitgebreid

Is je werkmaterieel niet ouder dan 5 jaar en heeft het minder dan 7.500 bedrijfsuren? Dan kun je kiezen voor een uitgebreidere dekking dan Casco Standaard, namelijk Casco Uitgebreid. Gedurende deze periode is dan ook schade verzekerd die ontstaat als gevolg van eigen gebrek van het materieel.

Keuze: vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan je werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de dekking door als je vervangend materieel gebruikt.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat welke schadeoorzaken niet verzekerd zijn.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het object is bestemd, is niet verzekerd. Ook schade ontstaan terwijl de bestuurder geen rijbevoegdheid had is niet gedekt.

Kernreactie en chemische wapens

Schade als gevolg van een kernreactie of chemische wapens is niet verzekerd.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming na het doorbreken van waterkeringen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt zelf een keuze voor de hoogte van het eigen risico. Het minimum eigen risico voor schade aan het werkmaterieel is € 250,00. Voor WA-schades geldt geen eigen risico.

Afspraken

Voldoe je niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijg je een hoger eigen risico. Je moet je houden aan de garantiebepalingen en onderhoudsvoorschriften.

Slopen, kabel- en leidingschades

Voor schade als gevolg van slopen en schade aan kabels en leidingen gelden bepaalde verplichtingen (KLIC melding) en kunnen andere voorwaarden en eigen risico van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geeft dekking voor gebeurtenissen in het land waar de verzekeringnemer woont/gevestigd is. Daarnaast geeft de verzekering ook dekking in de aangrenzende landen tot 250 km buiten de landsgrenzen. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. En gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt in één keer jaarlijks in rekening gebracht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekeninghoudend met een opzegtermijn van 2 maanden.