Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiele schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door een onjuiste uitvoering van bestuurstaken is verzekerd.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken die door de bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) ingediend worden en er is dekking voor aanspraken die ingediend worden door derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand.

Inloop

De verzekering biedt toegang voor aanspraken die worden ingesteld op basis van een handelen of nalaten voor de ingangsdatum. Er is geen dekking voor bekende "fouten" of reeds bekende aanspraken.

Uitloop

Deze verzekering biedt de mogelijkheid om aanspraken na beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten voor de beëindiging te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

Schade door persoonlijke bevoordeling.

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Strafrechtelijke boetes en niet verzekerbare boetes zijn uitgesloten van dekking.

Amerika

Er wordt geen dekking geboden indien de rechtspersoon een claim indient tegen een verzekerde persoon (interne aansprakelijkheid) met uitzondering van o.a. kosten van verweer van een verzekerde, klokkenluider.

Zaak en letselschade

Zaak- en letselschade waarbij wel dekking wordt geboden voor de kosten van verweer van een verzekerde persoon en voor aanspraken i.v.m. een claim voortvloeiende uit de schending van de arbeidsverhouding voor zover deze wordt ingediend tegen een verzekerde persoon.

Milieuverontreiniging

Milieuverontreiniging waarbij wel dekking wordt geboden voor de kosten van verweer van een verzekerde persoon bij claims ingediend buiten de VS voor de kosten van verweer en de afgeleide claim ingesteld door aandeelhouders.

Lopende claims en bekende omstandigheden/feiten

Claims gebaseerd op fouten die al in een eerdere claim zijn gemeld en/of reeds gevoerde of lopende claims.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico voor dochtermaatschappijen in de Vereningde Staten van Amerika.

Faillisement

Zie informatie 'Wanneer begint en eindigt de dekking'.

Bedrijfsovername

Zie informatie: 'Wanneer begint en eindigt de dekking'.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Voor Amerikaanse aanspraken gelden specifieke uitsluitingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee bij de afhandeling daarvan. Veranderingen in je bedrijf moet je zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie een keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekeninghoudend met een opzegtermijn van 2 maanden.