Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van je bedrijf, je medewerkers of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid als gevolg van een beroepsfout of een verkeerd advies.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf, je medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook een bedrijf dat je inhuurt.

Extra informatie

De medewerkers, bestuurders, comissarissen en maten die uit dienst gaan blijven verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor juridische bijstand voor aanspraken die zijn gedekt onder de polis.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Keuze: inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Je moet kunnen aantonen dat je op het moment dat je de beroepsfout maakte voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andre verzekeraar). Er is geen dekking voor beroepsfouten die je al kende.

Keuze: uitloop

Stelt iemand je ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor je fout vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

De uitloopdekking geldt voor de medewerkers, bestuurders, comissarissen en maten die in de periode dat je bij ons verzekerd bent geweest uit dienst zijn gegaan. De uitloopdekking geldt ook als je met je bedrijf gestopt bent.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking ben je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die jij of jouw medewerker heeft veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Extra informatie

Er is wel dekking voor de bestuurdersaansprakelijkheid voor de eigen stichting beheer derdengelden.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

voor deze verzekering geldt een eigen risico zoals aangegeven op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt standaard in de Europese Unie. Uitbeiding van het dekkingsgebied is mogelijk.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Er geldt betaling per jaar. Half jaar of kwartaalbetaling is in gevallen mogelijk tegen een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekeninghoudend met een opzegtermijn van 2 maanden.