Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van je bedrijf, je medewerkers of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid als gevolg van een beroepsfout of een verkeerd advies.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf, je medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers), bestuurders en andere op de polis vermelde (rechts)personen.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor juridische bijstand voor aanspraken die zijn gedekt onder de polis.

Keuze: inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd.

Keuze: uitloop

Stelt iemand je ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor je fout vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd.

Keuze: kantoorrisico

Bedrijfsaansprakelijkheid voor het kantoorrisico: Met deze dekking ben je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die jij of jouw medewerker heeft veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

voor deze verzekering geldt een eigen risico zoals aangegeven op het polisblad.

Verzekerde hoedanigheid

De dekking onder deze verzekering is beperkt tot uw aansprakelijkheid voor fouten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de polis genoemde hoedanigheid.

Verzekerd bedrag

Voor schade wordt niet meer vergoed dan het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per aanspraak en per contractjaar.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve indien en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest).

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van uw beroep geldt deze verzekering in Nederland, de Europese Unie, Wereldwijd exclusief de VS en Canada of Wereldwijd. Uitbreiding van het dekkingsgebied is mogelijk.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Er geldt betaling per jaar. Half jaar of kwartaalbetaling is in gevallen mogelijk tegen een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekeninghoudend met een opzegtermijn van 2 maanden.