Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade voor au pairs en naar Nederland komende studenten. Deze verzekering zorgt ervoor dat au pairs of studenten naar huis kunnen bij een ernstige gebeurtenis. De verzekering biedt ook dekking voor de au pair of student, als zij tijdens het verblijf in Nederland op vakantie gaan.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor SOS hulpverlening, Ongevallen, Bagage, Medische kosten en Aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan andere personen. Ook vakanties buiten Nederland zijn meeverzekerd. Bijzondere sporten en Wintersport zijn tegen een extra premie mee te verzekeren.

Medisch

De medische kosten die in Nederland gemaakt moeten worden zijn verzekerd. Ook medische kosten die de au pair of student moet maken in het land van herkomst zijn verzekerd tot € 5.000.

Bagage

Schade, vermissing of diefstal van de bagage is verzekerd tot maximaal € 2.500. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Wij verzekeren de hulpverlening of medische kosten, als de au pair of student een ongeval krijgt tijdens de beoefening van Winterport of bijzondere sporten. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd.  

Ongevallen

Als de au pair of student een ongeval krijgt, waardoor hij of zij blijvend invalide wordt of overlijdt, dan is er recht op eenmalige uitkering.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis alleen verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan de reden van dit negatief reisadvies.

Aansprakelijkheid

De au pair of student kan in Nederland aansprakelijk worden gesteld voor het toebrengen van schade. Deze verzekering dekt dat risico. De dekking werkt altijd aanvullend op de aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin, de au pair of naar Nederland komende student.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Pech op reis

Deze dekking kun je op deze verzekering niet afsluiten.

Kortlopende annuleringsverzekering

Deze dekking kun je op deze verzekering niet afsluiten.

Fraude

Wij keren niet uit als het gastgezin, de au pair of student ons opzettelijk probeert te misleiden.

Geld en reisscheques

Diefstal, verlies of beschadiging van geld en reischeques is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij verwachten dat verzekerden voorzichtig met hun bagage omgaan. Daarnaast gedragen zij zich op een verantwoordelijke manier ten opzichte van de reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen. Wordt dit niet gedaan, dan krijgt hij of zij mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Bagage: € 50,-, Medische Kosten Nederland: € 30,-, Medische Kosten land van herkomst: € 150,- en voor Aansprakelijkheid: € 75.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reisverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Sporten

Niet verzekerd is deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) van de au pair of student.

Medische kosten

Wordt een korting op de premie gegeven omdat er een Nederlandse basiszorgverzekering is gesloten? Dan worden alleen de kosten vergoed die niet onder de basiszorgverzekering vallen.

Waar ben ik gedekt?

In Nederland. Daarnaast moet er worden gekozen voor dekking in Europa of Wereld, afhankelijk van het land waar de au pair of student vandaan komt. Als de au pair of student van plan is om gedurende het verblijf ook buiten Europa te reizen, kies dan voor Wereld als dekkingsgebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als de verzekering wordt aangevraagd, moeten onze vragen eerlijk worden beantwoord. Verzekerden moeten zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. De schade moet worden aangetoond.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden staan per gebeurtenis de termijn waarbinnen de schade moet worden gemeld. Daar staan ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt betaald bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe de verzekering is afgesloten. De premie dient betaald te zijn om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van de reis zoals vermeld op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het land van domicilie verlaat voor een reis. En eindigt bij terugkeer in het land van domicilie.

Hoe zeg ik mijn contract op?

 De verzekering kan opgezegd worden binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Duurt het verblijf van de au pair of student korter dan verwacht bij aanvraag van de verzekering? Dan kan de verzekering beëindigd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Extra informatie

Als er nog geen claim is ingediend, dan wordt de premie terug betaald over de resterende periode van de verzekering als de datum van terugkeer minimaal een maand voor de einddatum ligt.