Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Verzekerd is de aansprakelijkheid van een logistiek dienstverlener voor materiële schade tegenover de eigenaar van de vervoerde zaken op basis van de wet, AVC, CMR, de condities die door algemene erkende vervoerdersorganisaties zijn gedeponeerd en andere condities mits deze zijn goedgekeurd door verzekeraar.

Wat is verzekerd?

Ontstaat er tijdens het vervoer schade aan de spullen die u vervoert? En bent u daarvoor aansprakelijk? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie.

Verzekerd bedrag

De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de leveringscondities die van toepassing zijn, met een maximum van € 500.000 per gebeurtenis.

Cabotage

Verzekerd is de aansprakelijkheid volgens de wet en regelgeving en/of vervoerscondities van het land waarin het vervoer gebeurt.

Keuze: Uitbesteed vervoer

Verzekerd is uw aansprakelijkheid als vervoerder voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van zaken waarvan u het vervoer heeft uitbesteed aan één of meer ondervervoerders.

Keuze: Koel-/vries- en/of tankvervoer

Het is mogelijk om koel-/vries -en/of tankvervoer te verzekeren. Wel gelden hiervoor aparte condities. U kunt dit bespreken met uw verzekeringsadviseur

Keuze: overige activiteiten

U kunt ook andere activiteiten verzekeren. Wij raden u aan dit te bespreken met uw verzekeringsadviseur. Mogelijkheden zijn onder andere: verhuizingen, autovervoer, opslag, physical distribution, expeditie-werkzaamheden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij opzet, molest, atoomkernreacties en (bio)chemische wapens.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie

Geld, geldswaardig papier, edele metalen en edelstenen

Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade aan of verlies van geld, geldswaardige papieren, goud, zilver, platina en edelstenen.

Aanhangers en hulpmiddelen

Niet verzekerd is schade aan aanhangers en hulpmiddelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De kans bestaat dat de rechter bij opzet of grove nalatigheid een hogere aansprakelijkheid vaststelt dan de hiervoor genoemde limieten. Dit risico is niet meeverzekerd.

Eigen risico

Bij elke schade wordt een eigen risico ingehouden. Deze is afhankelijk van het soort vervoer.

Diefstalpreventie

Afhankelijk van het soort goederen moeten er preventieve maatregelen genomen worden om diefstal van lading te voorkomen. Als u de beveiligingseisen niet in acht neemt, geldt er een extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading en is de maximale schadevergoeding beperkt.

Extra informatie

Verdere informatie over de beveiligingseisen, het eigen risico en de maximale schadevergoeding vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is van kracht binnen Europa (inclusief Turkije) doch exclusief de GOS-landen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomenen beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premies niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.