Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Opstalverzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, braak, neerslag en storm.  Wil je meer weten over deze verzekering? Lees dan de polisvoorwaarden via de link. Of vraag je verzekeringsadviseur om meer informatie. 

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade. 

Extra informatie

Bij het woonhuis horen ook bijgebouwen, funderingen en erfafscheidingen. Deze moeten op hetzelfde adres staan als het woonhuis. Bij het woonhuis horen ook de spullen die aan het woonhuis vastzitten en die je niet kunt weghalen zonder het woonhuis te beschadigen, zoals zonnepanelen, zonweringen en rolluiken,

Verzekerd bedrag

De verzekering kent geen verzekerd bedrag. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wi jde verkoopwaarde of sloopwaarde. 

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Kunnen onze experts het niet eens worden? Dan benoemen ze samen een derde expert. Die stelt de schade definitief vast en wij en jij moeten ons hieraan houden. 

Extra informatie

De inschakeling van je eigen expert vinden wij in ieder geval redelijk als die lid is van het Nivre en zich houdt aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. Als jouw expert niet aan die eisen voldoet, dan toetsen we de redelijkheid van inschakeling volgens de wet. 

Glas

Schade aan glas in het woonhuis is meeverzekerd. 

Tuin

Schade aan je tuin als gevolg van een gedekte schade aan je woonhuis is verzekerd tot maximaal € 35.000. Schade aan je tuin is niet verzekerd als deze ontstaat door storm, neerslag, diefstal of vandalisme. 

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing is verzekerd. Als het woonhuis onbewoond is, of als het woonhuis nog geen definitief dak, ramen of sloten heeft, is de dekking beperkt. Voor schade tijdens leegstand geldt ook een beperkte dekking. 

Extra informatie

Lees in de polisvoorwaarden welke beperking er precies geldt. 

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd.

Extra informatie

Doe bij vandalisme wel aangifte bij de politie.

Dekking kiezen

Standaard ben je verzekerd voor de belangrijkste schade oorzaken zoals brand, inbraak, neerslag en storm. Aanvullend kun je kiezen voor een allrisk dekking. Met de allrisk dekking ben je ook verzekerd voor andere plotseling van buiten komende oorzaken.

Glasdekking

In onze opstalverzekering ben je standaard verzekerd voor glas. Het glas moet in of aan het huis waarin je woont zitten. Het glas moet bedoeld zijn:  om licht door te laten, of om het woonhuis af te sluiten, of om een ruimte van het woonhuis af te sluiten. 

Extra informatie

Ook bedoelen we hiermee kunststof dat bedoeld is om licht door te laten en douchewanden en douchedeuren, maar alleen als deze van glas zijn.  Let op: Schade aan glas in overkappingen, kassen, broeibakken, dierenverblijven en vergelijkbare bouwsels betalen wij niet. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook betalen we niet als je de schade met opzet hebt veroorzaakt. Of als je fraudeert.

Extra informatie

Voor een volledig overzicht van wanneer wij niet betalen bij schade of wanneer je geen hulp van ons krijgt verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hier meer over in de polisvoorwaarden. 

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 0,00

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100, € 250, € 500 of € 1.000,-

Overstroming

Waterschade door overstroming van primaire waterkeringen is niet gedekt.

Verbouwing, leegstand

Tijdens bouwen, verbouwing en leegstand is er voor een beperkt aantal risico's dekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk, via je verzekeringsadviseur, aan ons door. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of per jaar jaar betaalt. De 1e premie betaal je direct als je de verzekering sluit. Na een geslaagde betaling, ben je verzekerd. Je machtigt ons om de vervolgpremies automatisch te incasseren. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de dekking stoppen en/of de verzekering beëindigen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum (en tijdstip) die op de polis staat. De verzekering eindigt als je deze opzegt of als wij deze stopzetten. Wij kunnen bijvoorbeeld de dekking stoppen en/of de verzekering beëindigen als je fraudeert. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen, indien je voor die variant hebt gekozen. Wil je je verzekering opzeggen? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.