Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering vergoedt de schade tijdens het transport en verblijf van de verzekerde spullen. Maar alleen als die spullen in het vervoermiddel liggen dat op de polis staat.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan en verlies van de verzekerde zaken ontstaan door onverschillig welke oorzaak.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

U kunt zelf het verzekerd bedrag per vervoermiddel kiezen. Op het polisblad vermelden wij het gekozen verzekerd bedrag.

Vervanging vervoermiddel

Tijdelijke vervanging van een vervoermiddel, definitieve vervanging van een vervoermiddel en uitbreiding van het wagenpark is automatisch verzekerd voor een bepaalde periode. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Lak- en krasschade

Niet verzekerd is schade uitsluitend bestaande uit lak- en/of krasschade.

Diefstal en kwaadwillige beschadiging zonder aantoonbare braak

Niet verzekerd is schade ontstaan door verlies, vermissing,diefstal en kwaadwillige beschadiging zonder aantoonbare sporen van braak aan het vervoermiddel, behalve indien het gehele vervoermiddel is gestolen.

Onvoldoende zorgvuldigheid

Niet verzekerd is schade ontstaan door verlies, vermissing en diefstal indien de verzekerde zaken van buitenaf zichtbaar in het vervoermiddel zijn opgeborgen en er ten tijde van de schade een mogelijkheid was de verzekerde zaken van buitenaf onzichtbaar in het vervoermiddel op te bergen.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zaken die niet voor acceptatie in aanmerking kunnen komen zijn laptops, mobiele elektronica zoals Ipads, Iphones, e-raders, mobiele telefoons en draagbare muziekspelers e.d.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico' of in de clausules.

Aanvang en einde van de dekking

De dekking begint op het moment dat u de spullen oppakt om in uw vervoermiddel te plaatsen en te vervoeren. De dekking loopt door tijdens de periode dat de spullen zich in het vervoermiddel bevinden, tot het moment dat u de spullen lost op de daarvoor bestemde plaats.

Extra informatie

Als de spullen niet meer in het vervoermiddel liggen of daarbuiten worden gebruikt, is er geen dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is van kracht binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland tenzij anders op het polisblad is vermeld. In overleg en tegen meerpremie is de verzekering uit te breiden naar Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.