Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die ontstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, zaken en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer u aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten + ongevallen in het verkeer te voet of met de fiets.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd als u kunt aantonen dat er op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was.

Milieuschade

Aansprakelijkheid voor schade aan personen door aantasting van het milieu is verzekerd.
Ook ben je verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan spullen van anderen als de milieuaantasting is veroorzaakt door een geleverd product die niet door jou is geïnstalleerd en de schade plotseling is ontstaan.

{Tekst Milieuschade}

{Tekst Milieuschade}

{Tekst Milieuschade}

Wat is niet verzekerd?

Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt. U kunt wel de meldtermijn verlengen wanneer wij uw verzekering beëindigen of wanneer uw bedrijf stopt

Juridische hulp

Niet verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Zuivere vermogensschade

Zuivere vermogensschade (financiële schade, waarbij geen schade aan personen of zaken is ontstaan) is niet verzekerd.
Eventueel kun je dit verzekeren op een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In sommige gevallen kunnen wij USA en Canada wel verzekeren. Dit kunt u bespreken met uw adviseur.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico'.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is van kracht in de gehele wereld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid gebaseerd op het recht van de USA en/of Canada. Reist u naar USA en/of Canada? Dan gelden er bijzondere voorwaarden. Check hiervoor de voorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail