Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door een gedekte schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, verminderd met de variabele kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies de vaste lasten van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem, inbraak, storm, neerslag en water.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook voor andere in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst onder aftrek van eventuele besparingen die u misloopt door omzet- of productieverlies.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door een verzekerde gebeurtenis door het wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd. Voorwaarde is dat bedrijfsstagnatie hierdoor langer dan 6 uur achtereen duurt.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een gedekte schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.De maximale uitkering bedraagt € 125.000

Onbereikbaarheid

Bedrijfsschade is ook verzekerd als dit is veroorzaakt door het onbereikbaar zijn van het verzekerde object als gevolg van schade aan of verlies van naburige zaken door een verzekerd gevaar/gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door molest, opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd. Dit zijn enkele voorbeelden. U leest hier meer over in de voorwaarden.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en schade door neerslag  is niet altijd gedekt. Check hiervoor de voorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies..

Eigen risico

Op deze verzekering kan een eigen risico van toepassing zijn. Dit staat dan vermeld op het polisblad.

Overstroming

Niet verzekerd is schade veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht de oorzaak. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert uit conform de schadevergoedingstermijn zoals vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.