Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade bij uw opdrachtgever die ontstaat als u een beroepsfout maakt of verkeerd advies geeft.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook een bedrijf dat u inhuurt.

Extra informatie

De medewerkers, bestuurders, comissarissen en maten die uit dienst gaan blijven verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Keuze: inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan kan dit meeverzekerd worden. U kunt dit bespreken met uw adviseur.

Keuze: uitloop

Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de einddatum? Dan kan dit worden meeverzekerd. U kunt dit bespreken met uw adviseur.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking bent u verzekerd als iemand u aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • In de beroepsaansprakelijkheid is personen- en zaakschade niet standaard verzekerd.

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijheid is niet verzekerd. U kunt dit verzekeren op een aparte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. U kunt dit bespreken met uw adviseur.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

USA / Canada

Er is standaard geen dekking voor aanspraken aangesteld in USA / Canada.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de beroepsaansprakelijkheid is zuivere vermogensschade verzekerd. Dit in tegensteling tot een Aansprakelijheidsverzekering voor bedrijven en beroepen. Hierop is voornamelijk personen- en zaakschade verzekerd. U kunt dit bespreken met uw adviseur.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico'.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt standaard in de Europese Unie, maar kan per risico worden herzien. U vindt dit op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.