Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiele schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden is verzekerd.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken door de door u bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken door derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder.

Extra informatie

Uw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook gedekt.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een handelen of nalaten vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Er is geen dekking voor bekende "fouten".

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering is dat soms ook gedekt.

Extra informatie

Bij beëindiging van de verzekering geldt het recht om uitloop voor een periode van maximaal 7 jaar te kopen. U moet binnen drie maanden na de einddatum van dit recht gebruik maken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door persoonlijke bevoordeling of door bewust handelen in strijd met de statuten. Of schade door bewust handelen in strijd met de belangen van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt. Of schade die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Niet verzekerd.

Amerika

Er is geen dekking voor Amerikaanse wetgeving inzake pensioenen. Er is ook geen dekking voor Amerikaanse wetgeving inzake aandelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering dekt geen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid. Wilt u dit wel verzekeren? U kunt dit bespreken met uw adviseur.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico voor deze verzekering. Afhankelijk van het risico kan er toch een eigen risico van toepassing zijn. Dit staat dan op het polisblad.

Faillisement

De verzekering eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. Van het recht op uitloop moet bij faillissement gebruik gemaakt worden binnen drie maanden na de datum van het faillissement.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Niet verzekerd zijn aanspraken ingesteld in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada. Ook niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van deze landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee bij de afhandeling daarvan. Veranderingen in uw bedrijf moet u zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail