Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Bouw- en Montageverzekering vergoedt de materiële schade die ontstaat aan het werk. Ook schade door bouwactiviteiten kan verzekerd worden.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor materiële schade gedurende de periode dat het bouwwerk in aanbouw is, gerenoveerd wordt of gemonteerd of getest wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen gedekt op voorwaarde dat er geen sprake is van een vermissing of verdwijning die eerst door inventarisatie wordt gecontroleerd.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een polis voor een specifiek bouwproject of voor een "doorlopende" polis. Op een doorlopende polis kunnen al uw werken vallen als deze voldoen aan de criteria zoals omschreven in de doorlopende polis.

Wie is verzekerd?

Alle bij het werk betrokken partijen op de bouwplaats kunnen verzekerden zijn. U kunt dit bespreken met uw adviseur.

Keuze: het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouw- en montageperiode.

Keuze: aansprakelijkheid

Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken van anderen. Deze schade moet verband houden met de uitvoering van het werk.

Extra informatie

Niet alle aansprakelijkheid is verzekerd op deze verzekering. Voor bepaalde aansprakelijkheid adviseren wij om een Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven (AVB) te sluiten. Wij raden u aan dit te bespreken met uw verzekeringsadviseur.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die ontstaat door de bouwwerkzaamheden aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: hulpmateriaal

Verzekerd zijn het noodzakelijke aannemersmateriaal tegen schade of diefstal. Dit geldt bijvoorbeeld voor gereedschappen, machines, werktuigen, keten en loodsen.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van bouwdirectie en personeel op de bouwplaats. Voorwaarde is dat de verzekerde daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: onderhoudstermijn

Nadat het werk is voltooid kunt u de verzekering laten doorlopen gedurende de onderhoudstermijn. U kunt voor deze beperkte dekking kiezen uit verschillende termijnen.

Opruimingskosten

Verzekerd zijn opruimingskosten (gelimiteerd) voor het betreffende verzekerde werk.

Wat is niet verzekerd?

  • Normale slijtage, normale corrosie etc. Ook schade door molest,  ingebruikname en bedrijfsschade is niet verzekerd.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn.

In- en uitloop

Bij aanvang en einde van een "doorlopende" verzekering dient u rekening te houden met de overgang van de nog onderhanden zijnde werken.

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing. Het eigen risico staat vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werken die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor een eenmalige project polis is opzeggen niet mogelijk. Een "doorlopende" verzekering kunt per contractsvervaldatum opzeggen. Dit kan schriftelijk en per e-mail.