Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers. Met 'werknemers' bedoelen we ook ingeleende krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten. U kunt ook vrijwilligers meeverzekeren.

Extra informatie

Verenigingen, stichtingen en instellingen hebben vaak behoefte aan een collectieve ongevallenverzekering. Voor een vereniging kan deze verzekering voor het bestuur, de leden, vrijwilligers en/of eventuele vaste medewerkers worden afgesloten.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit twee soorten dekkingen: De medewerkers zijn 24 uur per dag verzekerd, zeven dagen per week. Dit heet een 24-uursdekking. Of uw medewerkers zijn alleen verzekerd voor ongevallen die op het werk gebeuren en onderweg van huis naar het werk en terug. Dit heet een activiteitendekking.

Extra informatie

U kiest voor verzekeren van het jaarloon of een vast bedrag per werknemer.

Blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat we de uitkering betalen. We betalen dan rente over deze periode.

Overlijden

Als een werknemer overlijdt door een ongeval, betalen wij het verzekerde bedrag uit aan de begunstigde(n) op de polis

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als het ongeval met opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ongeacht de gekozen verzekerde bedragen geldt altijd het op de polis vermelde maximum verzekerd bedrag per vervoermiddel voor alle verzekerden tezamen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of is overleden. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van uw werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail