Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor materiële schade aan of verlies van containers, trailers, tanks, opleggers en andere soortgelijke objecten die u tijdelijk huurt of door middel van een interchange agreement onder u heeft.  

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de aansprakelijkheid uit een ‘interchange agreement’ of soortgelijke overeenkomst voor materiële schade aan of verlies van objecten zoals containers, trailers, tanks, opleggers en soortgelijke objecten die verzekerde onder zich heeft binnen Europa (incl. Turkije) maar exclusief de GOS-landen.

Verzekerd bedrag

Het te verzekeren bedrag wordt bepaald door de soort objecten die de beroepsvervoerder onder zich kan hebben. Vaak wordt € 50.000 aangehouden voor gewone trailers en € 75.000 indien er sprake is van een koel-/vries en/of een tankoplegger.

Extra informatie

U kunt zelf het verzekerd bedrag bepalen. U kunt dit bespreken met uw verzekeringsadviseur.

Bereddingskosten

De dekking voor bereddingskosten is gemaximaeerd tot € 10.000 per gebeurtenis en gaat tot boven het verzekerd bedrag.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, atoomkernreacties, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Schade of verlies door normale slijtage.

Schade die ontstaat doordat u kosten maakt om normale slijtage te herstellen, betalen wij niet. Dat geldt ook voor schade door bijvoorbeeld roest.

Schade aan luchtbanden en zeilen

Ontstaat er schade aan luchtbanden of zeilen? En is er geen andere verzekerde schade ontstaan door dezelfde gebeurtenis? Dan betalen wij deze kosten niet.

Oorlogsrisico en stakersrisico

Niet verzekerd is schade door oorlogsrisico en stakersrisico.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen bij ons sluiten indien er sprake is van een doorlopende verzekering. Deze verzekering is uitdrukkelijk niet bedoeld voor een kortlopende huurperiode.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico' of in de clausules.

Charters

Het is niet mogelijk om de dekking van dit product uit te breiden met de periodes dat het getrokken materieel van derden onder beheer is van door de verzekerde ingeschakelde charters of ondervervoerders.

Waar ben ik gedekt?

Vervoer, verblijf en gebruik binnen geheel Europa (inclusief Turkijke) maar exclsuief de GOS-landen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. U bent verplicht om binnen een redelijke termijn de verzekeraar te voorzien van inlichtingen en bescheiden die voor verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking vangt aan op het moment dat het betreffende object ter beschikking is gesteld aan verzekerde. De dekking eindigt wanneer het object ter beschikking wordt gesteld aan de eigenaar of niet langer onder beheer van verzekerde valt. De dekking blijft onverminderd van kracht wanneer het object bij derden aanwezig is ten behoeve van belading.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.