Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzekert u uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies of diefstal van gegevens en cyber-aanvallen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt wettelijke aansprakelijkheid, bedrijfsschade, kosten van crisismanagement en de eigen schade. In de voorwaaden kunt u lezen wat hier onder valt.

Verzekerd bedrag

U kunt zelf een verzekerd bedrag kiezen. Hierbij is het laagste verzekerd bedrag € 250.000 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar. Het hoogst mogelijk verzekerd bedrag bedraagt € 2.500.000 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar

Aansprakelijkheid

Lijden andere partijen schade als gevolg van uw cyberincident? En bent u daarvoor aansprakelijk? Dan dekt deze verzekering daarvan de kosten.

Verenigde Staten of Canada

De verzekering kent een werelddekking, tenzij op het polisblad anders is vermeld.

Extra informatie

De geconsolideerde omzet van verzekeringnemer behaald uit activiteiten in de USA mag maximaal 10% van de totale geconsolideerde omzet zijn.

Herstelkosten

Verzekerd zijn de kosten van reparatie en/of vervanging van data, programma's of website. Kosten van onderzoek naar de systeembeveiliging zijn ook verzekerd.

Cyberafpersing

De schade door hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt hulp van security-experts, en eventueel betaald losgeld wordt vergoed tot het op het polisblad vermeld maximum.

Bedrijfsschade

Wanneer een aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, of doordat uw bedrijfsvoering verstoord wordt, is dit verlies verzekerd. In de voorwaarden kunt u lezen in welke gevallen bedrijfsschade verder vergoedt wordt.

Datalek

Kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of claims van derden, omdat zij u aansprakelijk stellen. Ook gedekt zijn meldingskosten, kosten voor juridisch advies en boetes van de  toezichthouders, voor zover wettelijk is toegestaan.

Diefstal van geld en waardemiddelen en telefoonhacking

Wij vergoeden als er door een cyberaanval giraal geld wordt overgeschreven van de rekening van een verzekerde naar een rekening van derden? Ook vergoeden wij de belkosten die gemaakt worden nadat het telefoonsysteem is gehackt.

Extra informatie

Voor de vergoedingen voor diefstal van geld en telefoonhacking geldt een maximale uitkeringen. Deze bedragen staan vermeld op het polisblad.

Dekking voor databeveiliging in de betaalkaartensector (PCIDSS)

Verzekerd is de te betalen schadevergoeding, verweerskosten en boetes bij een inbreuk op een PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Reputatiekosten

Verzekerd zijn de kosten om een (crisiscommunicatie)-adviseur aan te stellen om de gevolgen van negatieve publiciteit te voorkomen of beperken.

Industriële besturingsystemen (SCADA)

Net als een computersysteem zijn ook industriele besturingsystemen verzekerd. Alle informatietechnologie om technische processen, embedded systemen of andere industriele IT te sturen en te beheren vallen onder deze dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Veroorzaakt u zelf met opzet schade? Of fraudeert u? Dan is dat niet verzekerd. Ook schade door oorlog, plundering en overheidshandelingen zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Schade door illegale data

Is de schade ontstaan door data die u illegaal verkregen hebt? Dan is dat niet gedekt.

Lichamelijk letsel en zaakschade

Lichamelijk letsel en zaakschade zijn niet verzekerd op een cyberverzekering.

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid is standaard niet verzekerd. Een uitzondering is wanneer dit valt onder de Dekking voor Databeveiliging in de Betaalkaartensector. U leest hier meer over in de voorwaarden.

Bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom

Schade door inbreuk op bedrijfsgeheimen of een intellectueel eigendom is niet verzekerd. Deze uitsluiting geldt niet als u aansprakelijk wordt gesteld voor een fout inzake media. U vindt hier meer over in onze voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor bedrijfsschade geldt een wachttijd van 8 uur.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico'.

Extra informatie

Het standaard eigen risico komt te vervallen als het cyberincident binnen 72 uur is opgelost.

Preventie-eisen

Wij stellen bepaalde preventie-eisen. Voldoet u daar niet aan, dan kan het gebeuren dat de wij niet of slechts gedeeltelijk uitkeren.

Digitale Afpersing

Schade door digitale afpersing wordt vergoed tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar. U vindt het verzekerd bedrag op op het polisblad.

Cyberdiefstal

Schade door cyberdiefstal wordt vergoed tot een maximaal bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar. Dit bedrag staat vermeld op het polisblad.

Telefoonhacking

Schade door telefoonhacking wordt vergoed tot een maximaal bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar. Dit bedrag staat vermeld op het polisblad. Ook geldt er een eigen risico voor telefoonhacking van € 2.500,-

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, tenzij op het polisblad anders aangegeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Ook moet je voldoen aan de gestelde preventie-eisen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.