Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw elektronica. Het gaat daarbij onder andere om schade door een gebrek, eigen schuld en diefstal.

Wat is verzekerd?

Uw elektronica is verzekerd. Een specificatie is niet nodig wanneer u al uw elektronica onder een afgesproken omschrijving verzekert. Elektronica kan bijvoorbeeld zijn een computer, randappparatuur, kassasystemen, klimaatbeheersingsystemen, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie..

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Extra informatie

Dit geldt als de kosten de verzekerde waarde overschrijden.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten. Indien herstel niet mogelijk is, dan vergoeden wij de vervangingskosten. Er geldt standaard een automatische overdekking van 10% voor uitbreidingen of vervangingen.

Keuze: extra kosten

Vergoeding voor extra kosten die u moet maken om te voorkomen dat uw werk stilvalt na een gedekte materiële schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur.

Reconstructiekosten

Dit betreft de gemaakte herstelkosten die u noodzakelijk moet maken om uw bedrijf voort te zetten. Verzekerd zijn de kosten voor het opnieuw installeren van software en data, zoals het terug zetten van een back-up.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Mobiele apparatuur (laptop, tablet, beamer) kunt u ook meeverzekeren.

Keuze: Elektronische bedrijfsschade

U kunt bedrijfsschade ontstaan door schade aan verzekerde elektronica meeverzekeren. U kunt dit bespreken met uw adviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming en molest. Ook keren wij niet uit bij opzet, slijtage of schade die verhaalbaar is op een garantiecontract.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het brandrisico is niet standaard meeverzekerd. Wilt u het brandrisico meeverzekeren? Wij raden u aan dit te bespreken met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn. Het eigen risico staat vermeld op het polisblad.

Eigen gebrek

De dekking voor schade door een eigen gebrek vervalt als een onderhoudscontract tijdens de looptijd wijzigt of eindigt.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. U kunt zelf kiezen waar u de mobiele elektronica wil verzekeren. Bijvoorbeeld alleen in Nederland, Benelux en Duitsland. Of in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Ook verlangen wij van u dat u een onderhoudscontract heeft voor de verzekerde zaken.

Extra informatie

Bij het beëindigen of wijzigen van dit onderhoudscontract dient u ons op de hoogte te brengen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kan kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.