Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je je van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Het product is bedoeld voor de zelfstandige ondernemer met of zonder personeel.

Wat is verzekerd?

De Allianz Essentie AOV is een verzekering die een bedrag uitkeert als je door arbeidsongeschikt inkomsten verliest. (Schadeverzekering).

Extra informatie

Wij vragen je inkomen op wanneer je de verzekering aanvraagt. En als je een uitkering aanvraagt kijken we ook naar je inkomen.

Uitkering

Hoe hoog is jouw uitkering? Dat hangt af of je nog kunt werken en hoeveel en of je inkomen is gedaald. En natuurlijk welk bedrag je verzekerd hebt.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering keert uit als je arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of een ongeval.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Je kiest een verzekering voor als je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Ben je bereid om ander werk aan te nemen dat je nog wél kunt doen? Dan betaal je een lagere premie.

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

Als je een hogere ondergrens kiest, dan betekent dit dat je minder snel een uitkering krijgt. Maar je betaalt ook minder premie. Wij stellen het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als er geen medische oorzaak is aangetoond of niet aannemelijk gemaakt kan worden dat je je beroep niet kunt uitoefenen. 

Extra informatie

In onze polisvoorwaarden lees je meer situaties waarin wij niet uitkeren. Zoals wanneer je
een ongeval gehad hebt doordat je drugs of medicijnen gebruikte, en hiervoor geen doktersrecept had. Of wanneer je gedetineerd bent.

Of als je bijvoorbeeld de premie niet betaalt of fraude pleegt.

Sporten is gezond. We betalen geen uitkering als je arbeidsongeschikt bent geworden doordat je aan het sporten was, anders dan als amateur.

Wij keren niet uit als sprake is van opzet of roekeloosheid. Bijvoorbeeld wanneer je naar
een oorlogsgebied gaat of een land waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven en raakt
daar gewond.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt bij ons maximaal 80% van je inkomen verzekeren. Wij verzekeren maximaal
€ 200.000.

Wachttijd

Je kiest zelf de periode waarin je nog geen uitkering krijgt: 30 dagen tot max. 2 jaar. Dit noemen wij eigen risicotermijn.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Belasting

Wij betalen de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
meteen voor jou aan de Belastingdienst. Dit betekent dat het bedrag dat je van ons krijgt, lager is. Je kunt de premie van de verzekering aftrekken van de Belasting. 

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet de gezondheidsvragen eerlijk beantwoorden. Je moet wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld als je van beroep wijzigt. Ben je arbeidsongeschikt? Meld dit dan binnen 30 dagen. Ben je weer hersteld? Meld dit ook zo snel mogelijk. Je moet adviezen van
ons of deskundigen opvolgen als deze arbeidsongeschiktheid verminderen of re-integratie bevorderen.

Extra informatie

Als er kosten gemaakt moeten worden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen moet je deze vooraf met ons afstemmen. We kijken dan of het risico op arbeidsongeschiktheid wordt verminderd. Wij betalen een gedeelte of alle kosten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Indexering

De uitkering kan jaarlijks stijgen.

Extra informatie

De uitkering worden jaarlijks verhoogd met een percentage dat je vooraf kiest.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd.

Extra informatie

Je kunt bij ons kiezen voor een eindleeftijd van minimaal 55 en maximaal 68 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering direct na ingang dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Stuur ons een brief of mail naar inkomen.individueel@allianz.nl