Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, ontploffing, bliksem, inbraak, storm, neerslag en water. We betalen de schade op basis van de herbouwwaarde.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond. Indien het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening betalen we de sloopwaarde.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

Wij betalen bij schade ook bijvoorbeeld voor bereddingskosten, opruimingskosten of salvagekosten.

Huur

Wij vergoeden de opbrengsten van het verhuren van uw gebouw, als u uw gebouw vanwege de schade niet heeft kunnen verhuren. Dit is gemaximeerd tot 10% van het verzekerd bedrag.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade. Dit is gemaximeerd tot 10% van het verzekerde bedrag van de betreffende locatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd. Dit zijn enkele voorbeelden. U leest hier meer over in de voorwaarden.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals bijvoorbeeld zonweringen, antennes en lichtreclames.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en schade door neerslag is niet altijd gedekt. Check hiervoor de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico'.

Overstroming

Schade door het overstromen, bezwijken of falen van een primaire waterkering is niet gedekt.

Extra informatie

Er is ook geen dekking voor schade door water afkomstig van de zee. En er is ook geen dekking voor schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden of door overstroming door directe actie van de overheid.

 

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw gebouw leeg staat, bent u slechts beperkt verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kan kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.