Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van je bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om geldverlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Uw geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Wat is verzekerd?

Met geld of waardepapieren bedoelen we geld, effecten en wissels, gedekte cheques en andere waardepapieren, zoals erkende cadeaubonnen (bijvoorbeeld boekenbonnen), telefoonkaarten met beltegoed, vals geld en valse effecten en wissels. Creditcards, betaalpassen en andere vormen van digitaal geld zijn niet verzekerd.

Tijdens vervoer

Geld en waardepapieren zijn verzekerd tijdens vervoer binnen Nederland door u zelf of een werknemer. Er is dekking tijdens vervoer tussen uwbedrijf, uw woning en de bank.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd zijn geld en waardepapieren die in uw bedrijf, in uw huis of in het huis van een werknemer aanwezig zijn en er moet toezicht op zijn. Als u of uw werknemers niet aanwezig zijn, moet het geld opgeborgen zijn in een afgesloten goedgekeurde kluis.

Extra informatie

Geld en waardepapieren in safeloketten of nachtkluizen van bankinstellingen zijn verzekerd. Diefstalschade is alleen gedekt na zichtbare braaksporen aan het safeloket of de nachtkluis.

Overval of afpersing

Verzekerd is contant geld van personeel en klanten bij een overval of afpersing.

Vals geld

Vals geld is verzekerd tot het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag.

Extra informatie

Het gaat om vals geld dat u per ongeluk hebt gekregen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wie keren onder andere niet uit bij een aardbeving en overstroming. U bent ook niet verzekerd als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie

Fraude en oplichting

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Ongedekte cheques zijn niet verzekerd. U bent ook niet verzekerd als de schade ontstaat door een werknemer waarvan u weet of hoorde te weten dat hij al eerder een vermogensmisdrijf heeft gepleegd.

Kosten voor vervanging

De kosten die u moet maken voor vervanging of aanpassing van kluissloten en –sleutels na inbraak met braakschade is niet verzekerd.

Betaalautomaten

U bent niet verzekerd tegen het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in alle betaalautomaten.

Onvoldoende zorg

U bent niet verzekerd als u de voorschriften van de uitgevende instanties voor het gebruik van het geld of de waardepapieren niet hebt opgevolgd. U bent ook niet verzekerd als niemand van het bedrijf aanwezig is en het geld of de waardepapieren voor derden in het zicht liggen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als niemand van het bedrijf aanwezig is, ben u alleen verzekerd als het geld opgeborgen is een afgesloten kluis die aan de richtlijnen voldoet.

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland, tenzij op het polisblad anders vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.