Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan de goederen die worden getransporteerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan de goederen die worden getransporteerd. Naast de standaard goederentransportdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de voorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Keuze: schade aan zaken

Materiële schade aan de verzekerde zaken is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' , een beperkte 'Evenementendekking' of voor een dekking voor vervoer van bederfelijke zaken.

Extra informatie

Bij de Evenementendekking is alleen schade aan de goederen verzekerd als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen.Bij een dekking voor vervoer van bederfelijke zaken betreft het een 'All-Risksdekking', maar schade door bederf is alleen verzekerd als het bederf is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen. Deze evenementen vindt u in de voorwaarden.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse, opruimingskosten, vernietigingskosten en bereddingskosten zijn meeverzekerd tot maximum het bedrag zoals vermeld in de polisvoorwaarden. 

Oorlogs- en stakersrisico

Meeverzekerd is het oorlogs- en stakersrisico.

Keuze: Imaginaire winst

Betreft het ingekochte goederen? Dan kunt u imaginaire winst mee verzekeren. U kunt dit bespreken met uw verzekeringsadviseur.

Lossing uit nood of in een noodhaven

In geval van lossing uit nood of in een noodhaven vanwege een gedekt gevaar zijn ook de kosten van lossing, opslag en opnieuw laden, alsmede de extra kosten van verder vervoer voor rekening van de verzekeraar, ook al komt dit boven het verzekerd bedrag uit.

Extra dekkingen

De verzekering dekt onder andere ook: Intern transport, Intercompany en/of interfiliaalzendingen, Retourzendingen, Sellers'/buyers' interest, Difference in conditions/Difference in limits, Zicht- en/of demonstratiezaken,  Terrorisme, Reparatiezaken, Extra kosten.

Extra informatie

Er zijn nog meer dekkingen. U vindt deze in de voorwaarden. U kunt dit bespreken met uw verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd. Ook niet verzekerd zijn illegaliteit, merkelijke schuld, ligdagen en overwintering, (bio)chemische wapens en atoomkernreacties.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Sanctiewetgeving

Indien de verzekering een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico' of in de clausules.

Toeslag

Standaard rekenen wij geen toeslagen. Mocht dit anders zijn, dan geven wij dit aan.

Waar ben ik gedekt?

De goederen zijn verzekerd tijdens de reis en in het dekkingsgebied vermeld op de polis voor zover deze voor rekening en risico is van de verzekerde.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingenzo snel mogelijk door. U bent verplicht om binnen een redelijke termijn de verzekeraar te voorzien van inlichtingen en bescheiden die voor verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Het risico voor de verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om de op het polisblad vermelde reis te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming. Een en ander moet wel voor rekening en risico van verzekerde reizen.

Extra informatie

Het kan zijn dat door de overeengekomen Incoterm het risico eerder of later ingaat of eindigt voor verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.