Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw inventaris en goederen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw inventaris en goederen. Het gaat daarbij om schade door brand, ontploffing, bliksem, inbraak, storm, neerslag en water.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde, in bepaalde gevallen betalen wij de vervangingswaarde. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs of de vervangingswaarde indien dit een lager bedrag is.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld bereddingskosten en salvagekosten

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan je pand heeft aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd. Dit zijn enkele voorbeelden. U leest hier meer over in de voorwaarden.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en schade door neerslag is niet altijd gedekt. Check hiervoor de poliswaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico'.

Overstroming

Schade door het overstromen, bezwijken of falen van een primaire waterkering is niet gedekt.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Bereddingskosten

Boven het verzekerd bedrag zijn bereddingskosten verzekerd tot ten hoogste 50% van het verzekerde bedrag van de betreffende locatie

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.