Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw elektronica. Het gaat daarbij onder andere om schade door een gebrek, eigen schuld en diefstal.

Extra informatie

Deze gecombineerde verzekering van elektronica (zaakschade), extra kosten en reconstructiekosten is speciaal bedoeld voor de verzekering van kantoor- en winkelelektronica. Een specificatie is niet nodig wanneer alle zaken worden verzekerd en onder de omschrijving van kantoor- of winkelapparatuur vallen.

Wat is verzekerd?

Uw elektronica is verzekerd. Een specificatie is niet nodig wanneer u al uw elektronica onder een afgesproken omschrijving verzekert. Elektronica kan bijvoorbeeld zijn een computer, randappparatuur, kassasystemen, klimaatbeheersingsystemen, kopierapparatuur of een brandmeldingsinstallatie.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Extra informatie

Dit geldt als de kosten de verzekerde waarde overschrijden.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de vervangingskosten. Er geldt standaard een automatische overdekking van 10% voor uitbreidingen of vervangingen. 

Extra kosten

Vergoeding voor extra kosten die je moet maken om te voorkomen dat je werk stilvalt na een gedekte materiële schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur.

Reconstructiekosten

Verzekerd zijn de kosten voor het opnieuw installeren van software en data, zoals het terug zetten van een back-up.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Mobiele apparatuur (laptop, tablet en/of beamer) kunt u ook verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of schade die verhaalbaar is onder een garantiecontract. Ook keren wij niet uit bij opzet.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten?  Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Mobiele telefoons, foto- en filmapparatuur

Mobiele telefoons, foto- en filmapparatuur zijn niet verzekerbaar op deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de reconstructiekosten geldt dat schade als gevolg van de inwerking van een virus is uitgesloten van dekking.

Eigen risico

Voor elke rubriek geldt een eigen risico per gebeurtenis. Het eigen risico staat vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de kantoor- en winkelelektronica, zolang die zaken zich bevinden binnen het op de polis genoemde gebouw. U kunt zelf kiezen waar u de mobiele elektronica wilt verzekeringen. Bijvoorbeeld alleen in Nederland, Benelux en Duitsland, Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.  Ook kunnen wij verlangen dat u een onderhoudscontract heeft voor de verzekerde zaken.

Extra informatie

Bij het beëindigen of wijzigen van dit onderhoudscontract dient u ons op de hoogte te brengen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.