Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geeft dekking voor het verlies aan verzekerde bedrijfsschade die geleden wordt door een gedekte schade op de machinebreuk- machineschadeverzekering.

Wat is verzekerd?

Het verlies dat de verzekerde lijdt door het improductief worden van de vaste lasten, vermeerderd met de gederfde netto winst, respectievelijk verminderd met het bespaarde netto verlies. Dit moet het gevolg zijn van een gedekte materiële schade onder de machinebreuk - machineschadeverzekering.

Extra informatie

Deze verzekering is een aanvulling op de machineschadeverzekering.

Schadevergoeding

Bij een verzekerde bedrijfsschade wordt in onderling overleg vastgesteld of de schaderegeling op basis van omzet of op basis vanproductievermindering zal gebeuren. De gekozen methode is bindend voor de gehele uitkeringstermijn.

Keuze: uitkeringstermijn in maanden

U kunt zelf de maximale termijn kiezen waarbinnen de bedrijfsschade verzekerd is.

Extra informatie

In de meeste gevallen is dit 13, 26 of 52 weken.

Overdekking

Standaard is er een overdekking van toepassing met een maximum van 30% van het oorspronkelijke verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest. Maar ook niet bij slijtage.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie

Herstelkosten machine

Kosten voor het herstellen van de beschadigde machine(s) vergoeden wij niet.

Indirecte schade

Verlies door beschadiging (bederf, kwaliteits- en waardeverlies) van zaken, materiaal, grondstoffen en gereed product wordt niet vergoed.

Derden

Wij keren niet uit bij een boete of schadevergoeding aan derden, bijvoorbeeld doordat je door een defecte machine een te late oplevering doet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De machinebedrijfsschadeverzekering kan niet los worden afgesloten. Deze verzekering kan alleen in combinatie met een machinebreuk- machineschadeverzekering worden gesloten. Uw verzekeringsadviseur kan u hierover informeren.

Eigen risico

Er kan eigen risico per gebeurtenis of een wachttermijn gelden. Ook kan er een een franchise van toepassing zijn. Dit staat vermeld op het polisblad en/of in de voorwaarden.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan de schadehersteltermijn met een maximum van de verzekerde uitkeringstermijn.

Waar ben ik gedekt?

De bedrijfsschadeverzekering geldt uitsluitend voor de in de polis met name genoemde machines. Deze machines dienen zich te bevinden binnen de op de polis of de daarbij behorende lijst genoemde gebouwen en/of terreinen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.