Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan bedrijfsmatig gebruikte machines.

Wat is verzekerd?

Diefstal na braak of materiële schade aan de verzekerde machines, installaties of apparatuur.

Opruimingskosten

Schadevergoeding

We verzekeren de herstelkosten om het verzekerde object weer terug te brengen in een bedrijfsvaardige toestand als in de situatie voor de ramp. We vergoeden de dagwaarde bij een totaalverlies wanneer de herstel- of vervangingskosten de dagwaarde van het verzekerde object te boven gaan.

Keuze: overwerk herstelkosten

Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren.

Keuze: in- en uitbouwkosten

Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren.

Transportkosten

Transportkosten moeten worden opgenomen in de verzekerde waarde en deze worden dan ook vergoed in het geval van een schade. U dient hiervoor de rekeningen te overleggen..

Keuze: Brand, ontploffing, bliksem

Het is mogelijk om schade door brand, ontploffing of bliksem aanvullend mee te verzekeren. Ga goed na of dit wellicht al op een Brandverzekering is verzekerd.

Keuze: Menselijke fouten

Het is mogelijk om schade door menselijke fouten mee te verzekeren. Het gaat hier om menselijke fouten door bijvoorbeeld nalatigheid, verkeerde bediening, opzet of kwaadwillendheid.

Bedienings- en programmeerfouten

Extra informatie

Verzekerd is materiële schade aan machines door bedienings- en programmeeerfouten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest. Maar ook niet bij slijtage.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid is niet gedekt.

Niet goed functioneren

Schade die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine zonder een beschadiging van de machine.

Gevolgschade

Niet verzekerd is de schade aan grondstoffen en/of producten die door de machine verwerkt worden. Bedrijfsschade en de kosten van bespoediging van het herstel is niet gedekt.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Experimenten, beproevingen, esthetische gebreken

Niet verzekerd is schade die is veroorzaakt door experimenteren, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen als dit is gebeurd met voorkennis van verzekerde. Verder is ook standaard niet verzekerd schade die bestaat uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken.

Kosten voor revisie, veranderingen en verbeteringen van losse en verwisselbare onderdelen

Niet verzekerd zijn de kosten voor revisie, veranderingen en verbeteringen van losse en verwisselbare onderdelen e.d.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het risico van brand is niet standaard meeverzekerd. Wilt u dit meeverzekeren? Bespreek dit met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Er is een eigen risico per gebeurtenis van toepassing. Het eigen risico staat vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de in de polis met name genoemde machines zolang deze zich bevinden binnen de op de polis of de daarbij behorende lijst genoemde gebouwen en/of terreinen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk op per e-mail.