Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er onverwacht een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein die is veroorzaakt door uw bedrijf of eigendommen, dan bent u verzekerd tegen de kosten van het opruimen of saneren daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen of op het terrein van de opdrachtgever terecht is gekomen

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn milieuschades op plaatsen waar het niet hoort, zoals de aanwezigheid van verontreiniging in of op de bodem of het oppervlaktewater. Wij vergoeden de saneringskosten van de verzekerde locatie en de omgeving ervan. De verzekerde locatie kan ook de werklocatie zijn. Alle noodzakelijke kosten om de sanering uit te voeren vallen hieronder.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die u maakt voor onderzoek naar de verontreiniging en naar de mogelijkheden om te saneren, bijvoorbeeld door experts, zijn verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Keuze: Tanks

Bovengrondse of ondergrondse tanks zijn alleen verzekerd als u deze apart hebt meeverzekerd. Vraag hiervoor advies aan uw verzekeringsadviseur

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als u in strijd met de milieuvergunning handelt.

Bestaande verontreiniging

U bent niet verzekerd voor schade door een bestaande verontreiniging.

Extra informatie

Voor het afsluiten van een verzekering willen wij weten of er een een bestaande verontreiniging van de bodem (grond en grondwater) is. Hiervoor kan een bodemonderzoek nodig zijn. Het is mogelijk een verzekering te sluiten als er een bestaande verontreiniging is, maar de gevolgen van deze verontreiniging zijn niet verzekerd.

Genetische schade

Niet verzekerd is schade veroorzaakt door of verband houdend met genetische modificatie.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Preventie

Voor deze verzekering stellen wij specifieke preventie-eisen. Voldoet u daar niet aan, dan kunnen wij soms minder uitkeren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.