Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je je een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en helpen we je om weer aan het werk te kunnen gaan. De verzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers werkzaam in de zakelijke dienstverlening of werkzaam in een medisch beroep.  

Wat is verzekerd?

De Allianz Summum AOV is een verzekering die een bedrag uitkeert als je arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval en je daardoor de werkzaamheden voor je eigen beroep geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen. Je ontvangt een tijdelijke uitkering bij zwangerschap en adoptie. De Allianz Summum AOV is een sommenverzekering. Een aanvullende kostendekking is mogelijk. 

Extra informatie

Met deze kostendekking kun je je bedrijfskosten, zoals bijvoorbeeld je huur of personeelskosten betalen als je arbeidsongeschikt wordt. Deze kostendekking kan alleen samen met de Allianz Summum AOV worden afgesloten. Wij vragen je inkomen op wanneer je de verzekering aanvraagt. Wij passen nooit zelf het verzekerde bedrag aan tijdens de looptijd van de verzekering als je inkomen schommelt.

Uitkering

De duur van de uitkering van de Summum AOV hangt af van hoe lang je arbeidsongeschikt bent en welke uitkeringsduur je verzekerd hebt. Voor de aanvullende kostendekking is dit maximaal 1 of 2 jaar. Deze keuze maak je bij het afsluiten van de verzekering.

Extra informatie

Als je volledig arbeidsongeschikt bent krijg je een uitkering gelijk aan het totaal verzekerd bedrag (incl. event. kostendekking). Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt je een gedeeltelijke uitkering. De uitkering loopt door zolang je arbeidsongeschikt bent en voldoet aan de polisvoorwaarden, maar stopt in ieder geval op de gekozen eindleeftijd. De eventuele kostendekking stopt na max. 2 jaar. 

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Je krijgt een uitkering als je door ziekte, orgaandonatie of ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Beroepsarbeidsongeschiktheid. Wij beoordelen je arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden je niet meer kunt doen. Het gaat hierbij om werkzaamheden die bij je beroep horen.

Extra informatie

Je kunt vanaf het tweede verzekerde jaar ook kiezen voor passende arbeid. Bij passende arbeid kijken we of er ander werk is dat je nog wel kunt doen. We kijken daarbij naar je opleiding en eerdere werkzaamheden. Je bent voor ons bij passende arbeid minder snel arbeidsongeschikt dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Je betaalt minder premie.
 

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook een hogere ondergrens kiezen. De uitkering begint pas na de ‘eigenrisicoperiode’ of wachttijd. Dat is de periode van arbeidsongeschiktheid die je voor eigen rekening neemt.

Extra informatie

Als je een lange eigenrisicoperiode of een hogere ondergrens kiest, dan betekent dit dat je minder snel een uitkering krijgt. Maar je betaalt ook minder premie. Wij stellen het arbeidsongeschiktheidspercentage vast. 

Verzekerde bedragen aanpassen

Ieder kalenderjaar mag je de verzekerde bedragen verhogen met 15% zonder dat wij vragen stellen over je gezondheid.

Ondersteuning

Met een Allianz Summum AOV kun je rekenen op diverse diensten om mentaal fit en gezond te blijven. Raak je toch arbeidsongeschikt? Dan bieden wij je persoonlijke steun en begeleiding om weer duurzaam aan het werk te komen.
 

Extra informatie

Verzekerden en hun eventuele inwonende gezinsleden vanaf 16 jaar, kunnen elk jaar kosteloos een aantal gesprekken met een coach voeren.
 

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als er geen medische oorzaak is aangetoond of je ziektebeeld niet is erkend in de gewone geneeskunde.

Extra informatie

In onze polisvoorwaarden lees je meer situaties waarin wij niet uitkeren. Zoals wanneer je een ongeval gehad hebt doordat je drugs of medicijnen gebruikte, en hiervoor geen doktersrecept had. Of wanneer je gedetineerd bent.

Of als je bijvoorbeeld de premie niet betaalt of fraude pleegt.

Sporten is gezond. We betalen geen uitkering als je arbeidsongeschikt bent geworden doordat je aan het sporten was, anders dan als amateur.

Wij keren niet uit als sprake is van opzet of roekeloosheid. Bijvoorbeeld wanneer je naar een oorlogsgebied gaat of een land waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven en raakt daar gewond.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt bij de Allianz Summum AOV voor het eerste jaar maximaal 90% van je inkomen verzekeren, en vanaf het tweede jaar maximaal 80%. Het maximale bedrag is € 250.000,-.

Extra informatie

Het meeverzekeren van de aanvullende kostendekking is mogelijk als er een zogenaamd 1e jaars risico is verzekerd. Je kunt maximaal 50% van dit eerstejaars bedrag verzekeren, met een maximum van € 50.000,-. Dit bedrag komt bovenop het maximaal verzekerbaar inkomen.  

Wachttijd

Je kiest zelf de periode waarin je nog geen uitkering krijgt: 30 dagen tot maximaal 2 jaar. Dit noemen wij eigenrisicoperiode.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Belasting

Wij betalen de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
meteen voor jou aan de Belastingdienst. Dit betekent dat het bedrag dat je van ons krijgt, lager is. Je kunt de premie van de verzekering aftrekken van de Belasting.
 

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij je aanvraag stellen wij vragen over je gezondheid en beroep. Beantwoord deze eerlijk en volledig. Je moet wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld als je van beroep wijzigt. Ben je arbeidsongeschikt? Meld dit dan binnen 30 dagen. Ben je weer hersteld? Meld dit ook zo snel mogelijk. Je moet adviezen van ons of deskundigen opvolgen als deze arbeidsongeschiktheid verminderen of re-integratie bevorderen.

Extra informatie

Als er kosten gemaakt moeten worden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen moet je deze vooraf met ons afstemmen. We kijken dan of het risico op arbeidsongeschiktheid wordt verminderd. Wij betalen een gedeelte of alle kosten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks ieder kwartaal, ieder half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Indexering

Je kunt er voor kiezen om je uitkering jaarlijks te laten stijgen. Met deze indexering van je uitkering kun je prijsstijgingen opvangen. Wij noemen dit stijgingspercentage.

Extra informatie

De uitkering worden jaarlijks verhoogd met een percentage dat je vooraf kiest.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd. Je bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van je verzekering. Voorwaarde is dat je je premie op tijd betaalt. De verzekering loopt tot een eindleeftijd, die je bij het afsluiten van de verzekering heb gekozen. De verzekering kan tussentijds ook om andere redenen eindigen, bijvoorbeeld als je stopt met het uitoefenen van je beroep.

Extra informatie

Je kunt bij ons kiezen voor een eindleeftijd van minimaal 55 en maximaal 68 jaar. Hoe lager de eindleeftijd, hoe lager de premie.
Maar dit betekent ook dat je, als je arbeidsongeschikt wordt, langer tot je AOW-leeftijd moet kunnen rondkomen van je eigen geld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering direct na ingang dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Stuur ons een brief of mail naar inkomen.individueel@allianz.nl