Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade aan of verlies van de spullen van verzekerde tijdens transport, maar ook tijdens het verblijf op een bepaalde locatie.

Extra informatie

De transport- en verblijfsverzekering is bedoeld voor risico's waarbij sprake is van een objectenverzekering of waarbij sprake is van zowel een transportrisico als een verblijfsrisico zoals bijvoorbeeld beurzen.

Wat is verzekerd?

Schade aan of verlies van uw spullen tijdens transport, maar ook tijdens het verblijf binnen het op het polisblad vermelde geldigheidsgebied.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Het op de polis vermelde verzekerd bedrag betreft het maximum per gelgelenheid of per locatie. Dit bedrag is de maximale verplichting per gebeurtenis van de verzekeraar. Er kan sprake zijn van een afwijkend totaal verzekerd bedrag. Dit staat dan vermeld op het polisblad.

Extra informatie

Indien sprake is van een verblijfsrisico met een afwijkend verzekerd bedrag dan wordt deze als zodanig apart in de polis vermeld.

Averij grosse, bereddingskosten en opruimingskosten

Eventuele bijdrage in avarij grosse zijn meeverzekerd. Ook bereddingskosten zijn meeverzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag evenals opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Keuze: Schade aan zaken

Schade aan de verzekerde zaken is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of een beperkte 'Evenementendekking'.

Extra informatie

Bij de Evenementendekking is alleen schade aan de goederen verzekerd als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen. Deze evenementen vindt u in de voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd. Ook schade door illgaliteit, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens is niet verzekerd.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Sanctiewet -en regelgeving

Een inbreuk op sanctiewet- en regelgeving waardoor het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij elke schade wordt een eigen risico ingehouden. Bij het bepalen van het eigen risico wordt rekening gehouden met het soort risico. Het eigen risico wordt vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Het kan zijn dat er binnen het gehele geldigheidsgebied dekking is, maar dit kan ook beperkt zijn tot één locatie of alleen het transport van/naar en verblijf op evenementen. Dit is terug te vinden op het polisblad onder 'Geldigheidsgebied'.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.