Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die eenmalig worden getransporteerd of verhuisd.

Extra informatie

Een verhuizer, expediteur of vervoerder kan deze verzekering onder voorwaarden voor en namens de eigenaar van de goederen afsluiten.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die eenmalig worden getransporteerd of verhuisd. Naast de standaard goederentransportdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Keuze: schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking'. Bij de Evenementendekking is alleen schade aan de goederen verzekerd als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen. Deze evenementen vindt u in de voorwaarden.

Extra informatie

Naast alleen een transportdekking kan ook gekozen worden voor uitbreiding met een verblijfsdekking voor bijvoorbeeld beurzen of andere evenementen mits kortdurend. U kunt dit bespreken met uw adviseur.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd tot maximum 10% van het verzekerd bedrag met een minimum van € 5.000,00. Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Oorlogs- en stakersrisico

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Keuze: Imaginaire winst

Betreft het ingekochte goederen? Dan kunt u imaginaire winst mee verzekeren. U kunt dit bespreken met uw verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u regelmatig inkomende of uitgaande zendingen van zaken welke voor rekening en risico van u worden vervoerd? Dan kan het raadzaam zijn om een doorlopende goederentransportverzekering te sluiten. U kunt dit bespreken met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico' of in de clausules.

Toeslag

Standaard rekenen wij geen toeslagen. Mocht dit anders zijn, dan geven wij dit aan.

Waar ben ik gedekt?

De goederen zijn gedekt tijdens de reis en in het dekkingsgebied vermeld op de polis voor zover deze voor rekening en risico is van de verzekerde.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in de reis (vertragingen e.d.) zo snel mogelijk door. U bent verplicht om binnen een redelijke termijn de verzekeraar te voorzien van inlichtingen en bescheiden die voor verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe betaalt u de premie vooraf. Gezien de vaak korte termijn wordt voor het daadwerkelijke transport meestal wel dekking verleend, maar is het niet altijd haalbaar om de premie vooraf te betalen. Bij schade zal wel gekeken worden of de premie is betaald. Termijnbetaling is niet mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Het risico voor de verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om de op het polisblad vermelde reis te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming. Een en ander moet wel voor rekening en risico van verzekerde reizen.

Extra informatie

Het kan zijn dat door de overeengekomen Incoterm het risico eerder of later ingaat of eindigt voor verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit is een eenmalige zending. U kunt deze verzekering niet opzeggen.