Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. Je kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel door een dekkingspercentage te kiezen. Daarnaast kies je een vastgesteld bedrag als eigen risico.

Extra informatie

Je kunt alleen een dekking voor het eerste ziektejaar kiezen óf voor een dekking van het eerste én tweede ziektejaar Je kunt voor de volgende dekkingspercentages kiezen in het eerste en tweede ziektejaar van 70%, 80%, 90% of 100%. Deze verzekering is geschikt als je voldoende reservers hebt, een loonsom vanaf € 750.000 én meer dan 25 werknemers. Je kiest voor vastgesteld bedrag als eigen risico.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers. Je verzekert alle werknemers  die bij jou op de loonlijst staan. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Als je werkgeverslasten meeverzekert, vergoeden wij ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Extra informatie

Je kunt de werkgeverslasten meeverzekeren van 10%, 15%, 20% of 25%.

Re-integratie

Allianz ondersteunt en adviseert je over preventie, verzuim en re-integratie. De dienstverlening is gericht op het voorkomen van verzuim en het bevorderen van werkhervatting en re-integratie. Hiervoor maken we gebruik van ContinuïteitCare

Extra informatie

Wij bieden hulp bij het beperken van de verzuimduur en het re-integreren van zieke werknemers door het geven van: advies over de te nemen acties, uit te voeren interventies, over subsidiemogelijkheden en financiering van interventies. Adviseert ContinuïteitCare een interventie, dan vergoedt Allianz (een deel van) de kosten.

Keuze: Rechtsbijstand

Je kunt rechtsbijstand meeverzekeren. Je krijgt dan vergoeding voor rechtsbijstand zodat je loonschade kunt verhalen

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer ziek en/of arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering afsloot. Bij fraude. Moet je van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we minder uit. Doe je te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Extra informatie

Heeft een werknemer al recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.

Verzuimbegeleiding

Deze verzekering biedt geen dekking voor begeleiding bij ziekte van een werknemer.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet je een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Je bepaalt vooraf tot welk bedrag je de verzuimkosten zelf draagt. Dat bedrag is minimaal het gewogen gemiddelde van de verzuimkosten over de afgelopen drie jaar en maximaal 150% van dit gemiddelde. De verzuimkosten boven dit eigen risico zijn voor rekening van Allianz.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet je een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Je moet al je werknemers verzekeren. Je moet je houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Premie

We berekenen de premie door het totaal van de jaarlonen van jouw personeel te vermenigvuldigen met een premiepercentage: som jaarlonen (incl. werkgeverslasten) x premiepercentage. Elk jaar bekijken we uw premie opnieuw. Wij kijken dan opnieuw naar uw bedrijfsgegevens, personeelswisselingen en uw schadeverloop. 

Extra informatie

Het premiepercentage berekenen we aan de hand van: de leeftijd van de werknemers, het soort bedrijf en de sector waarin jouw bedrijf is ingedeeld. Maar ook de gekozen dekking bij Allianz en het ziekteverzuim van de werknemers in de laatste jaren. En jouw kosten daarvoor.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na afloop van de contractstermijn kun je de verzekering opzeggen.