Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. Het moet gaan om werkmaterieel zoals bijvoorbeeld een vorkheftruck of een graafmachine.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans voertuig of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand, diefstal en kwaadwillige beschadiging. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet niet verzekerd.

Extra informatie

De schadeoorzaken waarvoor dekking is zijn: Brand, zelfontbranding, storm, ontploffing, implosie, blikseminslag, inductie, neerstortend luchtvaartuig (of zaken die uit een luchtvaartuig vallen), diefstal, verduistering en joyriding.

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard komt overeen met de dekking Casco Uitgebreid (zie hieronder), maar met een uitsluiting voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan. Naast schade door menselijk handelen en/of nalatigheid of schade die onstaat in het verkeer is alle overige schade van buitenaf verzekerd.

Keuze: casco Uitgebreid

Casco Uitgebreid geeft een ruime dekking voor je werkmaterieel. Uw werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid. Bij een object jonger dan 6 jaar is gedurende die eerste 5 jaar ook schade verzekerd die aan het object ontstaat (eigen gebrek).

Extra informatie

Schade aan het werkmaterieel door een eigen gebrek is te verzekeren tot 7 jaar na 1e ingebruikname. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. Bespreek met uw adviseur de mogelijkheden

Vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan uw werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de dekking door als u vervangend materieel gebruikt. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden.

Schade aan eigen zaken

U kunt schade aan eigen zaken meeverzekeren. Het verzekerd bedrag is € 250.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor vervangend werkmaterieel gelden aanvullende voorwaarden. U vindt deze in de voorwaarden.

Keuze: schade aan bestuurder

U kunt de schade aan de bestuurder meeverzekeren. Dit betreft schade aan de bestuurder als gevolg van een ongeval tijdens deelname in het verkeer. En bij schade tijdens het gebruik van het verzekerd object waaronder inbegrepen het in- en uitstappen.

Keuze: verlengde aanschafwaarderegeling

U kan kiezen voor een aanschafwaarderegeling tot 3 jaar. Na deze 3 jaar geldt de dagwaarde

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, onvoldoende zorg of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Niet gemachtigde bestuuder

Is de schade veroorzaakt door iemand die zich zonder toestemming in of op het object bevond? Dan betalen wij de schade niet.

Geen rijbevoegdheid van de bestuurder

Was de bestuurder terwijl de schade werd veroorzaakt niet in het bezit van een geldig rijbewijs? Of voldeed hij niet aan andere voorwaarden, zoals een minimale leeftijd? Dan is de schade niet verzekerd.

Ander gebruik

Niet verzekerd is schade wanneer het verzekerde object voor andere doeleienden wordt gebruikt dan vermeld op het polisblad.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor alle zelfrijdende objecten geldt een WAM-verplichting. Dit is een verzekeringsplicht voor het risico van WA (= Wettelijke Aansprakelijkheid).

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico'. Eigen risico's kunnen ook staan in de voorwaarden en/of in de clausules.

Afspraken

Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijgt u een hoger eigen risico. Stellen wij preventie-eisen, dan moet u hieraan voldoen, zoals een door de SCM goedgekeurd beveiliginssysteem.

Waar ben ik gedekt?

Het standaard dekkingsgebied is de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. Tenzij anders op het polisblad is vermeld. Gekentekend werkmaterieel wordt aan- en afgemeld bij het RDW. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekende objecten wordt er op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt.

Extra informatie

Voor afgifte van een groene kaart of een verzekeringsbewijs kunnen wij kosten in rekening brengen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. En gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.