Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw bedrijfs- of beroepactiviteit Ook betaalt DAS tot een maximum bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Voor het verlenen van de verzekerde juridische hulp hebben wij een overeenkomst gesloten met DAS. Dit houdt in dat u juridische hulp krijgt van de juridisch specialisten die in dienst zijn van DAS. Deze juridisch specialist overlegt met u over de manier waarop uw conflict wordt behandeld. Ook informeert hij u of dat wat u wilt, haalbaar is.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten en leveranciers.

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U krijgt juridische hulp bij conflicten die ontstaan door het verrichten van activiteiten van uw onderneming.

Incasso

Weigert uw klant of opdrachtgever te betalen? Dan regelt DAS dat het incassobureau het incassotraject van u over neemt.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met het uitoefenen van de verzekerde bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die te maken met werkzaamheden of beroepsactiviteiten die niet op uw polisblad staan. Ook krijgt u geen juridische hulp bij particuliere conflicten.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over subsidies en belastingen, zoals belastingaanslagen of accijnzen.

Verkeer

Verkeersrechtsbijstand is niet verzekerd

Fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.  Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie

Opzet

Niet verzekerd is een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaardelijk) opzetdelict inhoudt.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt een wachttijd van drie maanden. Voor het verhalen van schade aan goederen of personen geldt geen wachttijd.

Extra informatie

U krijgt voor een conflict alleen juridische hulp als u nog niet wist (of kon weten) dat u deze hulp nodig zou hebben toen u de verzekering afsloot. Dit conflict kunt u ook niet melden na de wachttijd.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt de externe kosten van juridische hulp tot maximaal € 50.000. Bij juridische hulp of incassobijstand geldt een minimum belang van € 400. Bij een verkeers- of strafzaak geldt geen minimumbelang.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe
rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze
rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. U bent standaard verzekerd in Nederland. Voor bepaalde conflicten heeft u ook dekking in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.