Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp en advies van specialisten van DAS bij een onverwacht conflict dat is ontstaan door het verrichten van activiteiten van uw bedrijf of beroep. Ook krijgt u een vergoeding voor de kosten van deze juridische hulp. Dit zijn onder andere proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Voor het verlenen van de verzekerde juridische hulp hebben wij een overeenkomst gesloten met DAS. Dit houdt in dat u juridische hulp krijgt van de juridisch specialisten die in dienst zijn van DAS. Deze juridisch specialist overlegt met u over de manier waarop uw conflict wordt behandeld. Ook informeert hij u of dat wat u wilt, haalbaar is.

Wat is verzekerd?

U krijgt juridische hulp bij conflicten over onder andere arbeidsrecht, verzekeringen, vergunningen, milieu, straf- en tuchtzaken, onroerende zaken die door u worden gebruikt, afspraken met leveranciers en klanten of afnemers die niet betalen

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U krijgt juridische hulp bij conflicten die ontstaan door het verrichten van activiteiten van uw onderneming.

Keuze: incasso

U bent verzekerd voor incassobijstand. Als een opdrachtgever of klant weigert de factuur te betalen, dan neemt DAS het incassotraject van u over.

Wie is verzekerd

Uw bedrijf is verzekerd. Ook de werknemers en bestuurders zijn voor het verhalen van hun persoonlijke schade en letsel of voor juridische hulp in een strafzaak meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

U krijgt alleen hulp als het conflict en de behoefte aan juridische hulp tijdens de looptijd van de verzekering is ontstaan. Heeft u een verschil van mening met DAS over de behandeling van uw zaak? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw bedrijf of beroep.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over belastingen, zoals een belastingaanslag, heffingen, invoerrechten of accijnzen.

Verkeer

Verkeersrechtsbijstand is niet verzekerd

Fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.  Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag uw adviseur om meer informatie

Opzet

Niet verzekerd is een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaardelijk) opzetdelict inhoudt.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor conflicten die binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering ontstaan, krijgt u geen juridische hulp. De wachttijd geldt niet als het gaat om het verhalen van schade aan goederen of personen. Bij incassobijstand moet de vordering tijdens de looptijd van de verzekering of binnen 3 maanden voordat de verzekering is afgesloten, zijn ontstaan.

Extra informatie

U krijgt wel juridische hulp bij conflicten als deze verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering met dezelfde rechten op juridische hulp. Of als u bij het afsluiten van de verzekering niet kon weten dat het conflict zou ontstaan en u dit ook kunt aantonen. Of de overeenkomst waarover het conflict gaat na de ingangsdatum van de verzekering is gesloten.

Maximum kosten en drempel

Bij de dekking Rechtspartner geldt een drempel van € 400 bij verzekerde rechtsbijstand. Dit geldt niet bij verhaal van verkeersschade en voor strafzaken. De vergoeding van externe kosten is maximaal  € 50.000 per gebeurtenis. Een waarborgsom wordt tot maximaal € 50.000 voorgeschoten. Er geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Bij de dekking Optimaal geldt een drempel van € 400 bij verzekerde rechtsbijstand. Dit geldt niet bij verhaal van verkeersschade en voor strafzaken. De vergoeding van externe kosten is maximaal  € 35.000 per gebeurtenis. Een waarborgsom wordt tot maximaal  € 50.000 voorgeschoten. Er geldt een eigen risico van 10% over de advocaatkosten.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. U bent standaard verzekerd in Nederland. Voor bepaalde conflicten heeft u ook dekking in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.