Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot de maximaal aaneengesloten uitkeringsduur van 2 of 5 jaar. We helpen u om weer aan het werk te  gaan, zoals met her- en omscholing. De verzekering is bedoeld voor zelfstandigen met een inkomen tot € 50.000.

Extra informatie

Onder inkomen verstaan we voor de ondernemer de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zoals bedoeld in de Wet IB 2001 en voor de directeur-grootaandeelhouder het belastbare loon. U mag maximaal 90% van uw gemiddelde inkomen verzekeren, maar het verzekerd bedrag mag niet meer zijn dan € 45.000. De verzekeringnemer en de verzekerde spreken we aan met u.

Wat is verzekerd?

De Amersfoortse betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval en u daarvoor de werkzaamheden voor uw eigen beroep of onderneming geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen. U ontvangt een tijdelijke uitkering bij zwangerschap en adoptie.

Extra informatie

Iedere drie jaar vragen we werkzaamheden en inkomensgegevens op om uw verzekering actueel te houden.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op uw inkomen.

Extra informatie

Als u volledig arbeidsongeschikt bent krijgt u een uitkering gelijk aan het verzekderd bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt u een gedeeltelijke uitkering. De uitkering loopt door zolang u arbeidsongeschikt bent en u voldoet aan de polisvoowaarden, maar stopt na 2 of 5 jaar (afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur). De uitkering stopt in ieder geval op de gekozen eindleeftijd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U krijgt een uitkering als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval (gedeeltelijk) ongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

We beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Het gaat hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of onderneming horen.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een hogere ondergrens van 45%. Als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval is de drempel altijd 25%.

De Amersfoortse extra's

De Amersfoortse extra's zijn: een preventieprogramma; een ongevallendekking; een rechtsbijstanddekking voor verhaal; en hulpverlening in het buitenland.

Extra informatie

Meer informatie? Kijk op onze website voor het preventieprogramma en kijk in de polisvoorwaarden voor de ongevallendekking, rechtsbijstandverzekering en hulpverlening in het buitenland.

Re-integratie

Als u arbeidsongeschikt bent of dreigt te worden dan ondersteunen onze arbeidsdeskundigen u persoonlijk. Samen met u zoeken zij naar mogelijkheden om weer snel en goed te kunnen ondernemen.

Doorgaan

U kunt kiezen om deze AOV2.5 te combineren met een zorgverzekering. Dit noemen we de Doorgaanverzekering. U ontvangt korting en extra dekkingen.

Extra informatie

Meer informatie? Kijk dan op onze website bij de Doorgaanverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen, dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering.

Extra informatie

Er is geen dekking en u krijgt ook geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid komt door alcohol, geneesmiddelen, drugs, molest, terrorisme of een atoomreactie.

Premie niet betaald

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid als u de premie niet betaalt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de belastingdienst. Bij de uitkering voor zwangerschap en bevalling houden we geen belasting in.

Extra informatie

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet als de verzekeringnemer een BV of NV is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Dit noemen wij uw eigen risico. U kunt kiezen voor een eigen risico van 14, 30 en 60 dagen.

Extra informatie

Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Als u opnieuw binnen 90 dagen door dezelfde ziekte of binnen 30 dagen bij een andere ziekte opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan geldt er geen eigen risico. Hoe meer dagen u zelf het risico draagt, hoe lager uw premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid en uw beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van de dekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Tijdens de looptijd van de verzekering bent u verplicht om wijzigingen door te geven. U moet u zo spoedig mogelijk arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, per half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie aan uw verzekeringsadviseur of aan ons. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw beroep, leeftijdsklasse, verzekerd bedrag en de keuzes die u maakt in de dekkingen.

Indexering

Het verzekerd bedrag en de uitkering blijven gelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Meestal is dit tot de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Let op, bij arbeidsongeschiktheid stopen uw uitkering en verzekering wel na 2 of 5 jaar.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is 68 jaar. Voor enkele zeer zware beroepen is de eindleeftijd lager. Hoe lager de gekozen eindleeftijd, hoe minder premie u betaalt. Maar ook hoe langer u tot uw AOW-gerechtigde leeftijd moet kunnen rondkomen van uw eigen geld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via Mijn Amersfoortse opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

We beëindigen uw verzekering altijd als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of uw werkzaamheden behorende bij het beroep, bij volledige inloondiensttreding en bij faillissement.