Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan keert deze verzekering maandelijks een bedrag uit. De verzekering is bedoeld voor werknemers.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de kosten die u regelmatig moet betalen. Voorbeelden van deze lasten zijn: huur, hypotheek, lening, verzekeringspremies, studiekosten voor de kinderen en alimentatie.

Wat is verzekerd?

De Amersfoortse betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval. De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op uw vaste lasten.

Extra informatie

Iedere drie jaar vragen we uw vaste lasten op om uw verzekering actueel te houden. Om de hoogte van de uitkering te bepalen vermenigvuldigen we het arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag en het uitkeringspercentage. De uitkering loopt door zolang u arbeidsongeschikt bent en vanaf het 3e jaar zolang u een WIA-uitkering ontvangt, maar stopt in iedere geval op de gekozen eindleeftijd.

Overlijden

Als de verzekerde overlijdt, dan krijgen de nabestaanden eenmalig een bedrag uitgekeerd. Deze eenmalige uitkering is gelijk aan 12 keer het maandelijkse verzekerde bedrag.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering waarbij we in de eerste twee ziektejaren kijken of u uw beroep of ander werk, wat past bij uw opleiding en werkervaring, nog kunt uitoefenen. Wij noemen dit passende arbeid. Vanaf het 3e jaar volgen we het arbeidsongeschiktheidscriterium van het UWV voor de WIA-uitkering. Het gaat dan om algemeen en medisch geaccepteerde arbeid.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen, dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering.

Extra informatie

Er is geen dekking en u krijgt ook geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid komt door alcohol, geneesmiddelen, drugs, molest, terrorisme of een atoomreactie.

Werkloosheid

Is de verzekerde niet meer in loondienst of verplicht verzekerd voor de WIA, dan stoppen we de verzekering. U krijgt van ons geen uitkering als u werkeloos wordt.

Premie niet betaalt

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid als u de premie niet betaalt.

Waar moet ik op letten?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Extra informatie

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Op de uitkering houden we loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. We betalen dit voor u aan de belastingdienst. U krijgt dan een netto uitkering. Deze uitkering is lager dan het verzekerd bedrag.

Uitkeringsdrempel

U krijgt een uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u 35-80% arbeidsongeschikt dan krijgt u 50% van de uitkering. Bent u 80-100% arbeidsongeschikt dan krijgt u 100% van de uitkering.

Eigen risico

Het eerste ziektejaar heeft u nog geen recht op een uitkering. Dit noemen we het eigen risico.

Extra informatie

Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Behalve als u binnen 30 dagen na beëindiging van de uitkering opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan geldt er geen nieuw eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dat aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen we u een aantal vragen over uw gezondheid en uw beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van de dekking. Of uw verzekering kan niet worden afgesloten.

Extra informatie

Tijdens de looptijd van de verzekering bent u verplicht om wijzigingen door te geven. U moet u zo spoedig mogelijk arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na premievervaldatum.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw beroep, leeftijdsklasse, verzekerd bedrag en keuzes die u maakt in de dekkingen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt. Meestal is dit de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is 67 jaar en 3 maanden. Hoe lager de gekozen eindleeftijd hoe minder premie u betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

We beëindigen uw verzekering altijd als u niet meer in loondienst bent of niet meer verplicht verzekerd bent voor de WIA of u bent failliet verklaard of u heeft surseance van betaling gekregen.