Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw medewerkers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerker.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als uw medewerker voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van UWV. UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. Op basis daarvan bepalen wij de hoogte en de duur van de vergoeding.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen. Verzekerd zijn de WGA-uitkeringen. Wij helpen u bij de verplichtingen die voortvloeien uit het WGA-eigenrisicodragerschap.

Extra informatie

U kunt u 2 keer per jaar aanmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet de aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Re-integratie

Wij vergoeden kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de medewerker eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Is een derde aansprakelijk voor de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker? Dan moet u dat binnen 30 dagen aan ons melden. Ook moet u de schade verhalen of ons in staat stellen om de uitkeringen te verhalen. Wij ondersteunen u bij bezwaar en beroep.

Ervaren verzuimspecialisten in huis

De Amersfoortse heeft bijna 100 verzuimspecialisten in huis met een schat aan kennis en ervaring. Zij kunnen u snel en deskundig adviseren en zijn als geen ander in staat om dienstverleners waar we mee samenwerken te selecteren, aan te sturen en te monitoren.

Wie is verzekerd?

Alle medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen zijn verzekerd. Ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet aangemeld heeft.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker zich niet houden aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming heeft van de Belastingdienst om eigenrisicodrager voor WGA en Ziektewet te worden.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Als een arbeidsongeschikte medewerker uit dienst gaat, dan meldt u hem direct arbeidsongeschikt. Meldt een medewerker zich binnen 4 weken nadat hij bij u uit dienst is getreden arbeidsongeschikt, dan meldt u dat direct aan ons.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

We berekenen de jaarpremie door het 'loon voor de werknemersverzekeringen' van uw medewerkers bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag.

Extra informatie

Het verzekerd loon is het loon per werknemer zoals u dat aan de Belastingdienst opgeeft voor de rubriek 'loon voor de werknemersverzekeringen.' Dit loon is gemaximeerd op het WIA-loon. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via Mijn Amersfoortse opzeggen met een opzegtermijn van een maand.