Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering. Met de Inkomensaanvulling verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw medewerkers van minimaal 70% en maximaal 90% van het laatstverdiende loon.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan. Is uw medewerker 80-100% en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een aanvulling tot 90% van het laatstverdiende loon. Is uw medewerker 35-80% arbeidsongeschikt of 80-100% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij een aanvulling van 70-90% als hij zijn restverdiencapaciteit meer benut

Verzekerd bedrag

Het maximaal te verzekeren loon is € 100.000.

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Keuze: Indexatie

Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u zelf of u de hoogte van de uitkering jaarlijks wilt laten stijgen. De uitkering groeit dan mee met de inflatie van de lonen. Als u de hoogte van uitkering laat stijgen dan betaalt u ook meer premie.

Extra informatie

Bij indexering van de uitkering wordt de uitkering jaarlijks verhoogd op basis van het WIA-indexcijfer.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld voor de verzekering.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door eigen schuld of als u in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u niet aan de polisvoorwaarden voldoet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw medewerker een WIA-uitkering krijgt dan ontvangt hij een uitkering. Is uw medewerker 15-35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij geen uitkering of u moet dit extra meeverzekerd hebben.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrjif? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatishe incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw medewerkers. En van het aantal medewerkers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via uw werkgeversportaal opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Wordt de verzekering beëindigd, terwijl uw medewerker tijdens de looptijd van de verzekering arbeidsongeschikt is geworden? Dan blijft het recht op een aanvulling bestaan, als daar volgens de voorwaarden recht op bestaat. U en uw medewerker moeten zich wel aan de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid houden.