Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en helpen we u om weer aan het werk te kunnen gaan. De verzekering is bedoeld voor zelfstandigen met of zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders.

Extra informatie

Onder inkomen verstaan we voor de ondernemer de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zoals bedoeld in de Wet IB 2001 en voor de directeur-grootaandeelhouder het belastbare loon. U mag maximaal 90% van uw inkomen verzekeren. De verzekeringnemer en de verzekerde spreken we in dit document aan met u.

Wat is verzekerd?

De Amersfoortse betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval en u daardoor de werkzaamheden voor uw eigen beroep of ondernemering geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen. U ontvangt een tijdelijke uitkering bij zwangerschap en adoptie.

Extra informatie

Wijzigingen in uw werkzaamheden en inkomen moet u zelf doorgeven. Het verzekerd bedrag verlagen wij alleen als u daar zelf om vraagt.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op uw inkomen.

Extra informatie

Als u volledig arbeidsongeschikt bent krijgt u een uitkering gelijk aan het verzekerd bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt u een gedeeltelijke uitkering. De uitkering loopt door zolang u arbeidsongeschikt bent en u voldoet aan de polisvoorwaarden, maar stopt in ieder geval op de gekozen eindleeftijd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U krijgt een uitkering als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval (gedeeltelijk) ongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Het gaat hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of onderneming horen.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor passende arbeid. Bij passende arbeid kijken we of er ander werk is dat u nog wel kunt doen. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar uw opleiding en eerdere werkzaamheden. U bent voor ons bij passende arbeid minder snel arbeidsongeschikt dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. U betaalt minder premie.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een hogere ondergrens van 45%, 55%, 65% en 80%. Als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval is de drempel altijd 25%.

Amersfoortse extra's

De Amersfoortse extra's zijn: een preventieprogramma; een ongevallendekking; een rechtsbijstanddekking voor verhaal; en hulpverlening in het buitenland.

Extra informatie

Meer informatie? Kijk op onze website of op Mijn AOV voor het preventieprogramma en kijk in de polisvoorwaarden voor de ongevallendekking, rechtsbijstandverzekering en hulpverlening in het buitenland.

Re-integratie

Als u arbeidsongeschikt bent of dreigt te worden, dan ondersteunen onze arbeidsdeskundigen u persoonlijk. Samen met u zoeken zij naar mogelijkheden om weer snel en goed te kunnen ondernemen. U bent niet verplicht mee te werken aan deze re-integratie.

Keuze: Keuzevrijheid

Bij de Flexibele AOV kunt u dekkingen zo vaak als u wilt aanpassen, dan ontvangt u van ons een offerte. Dit biedt u de optimale mogelijkheid om uw Flexibele AOV aan te laten sluiten op uw actuele situatie. U kunt er ook voor kiezen om deze Flexibele AOV te combineren met een zorgverzekering. Dit noemen we de Doorgaanverzekering.

Extra informatie

Meer informatie? Kijk op onze website bij de Doorgaanverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen, of als we u geen uitkering mogen geven op grond van de sanctiewet, dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering.

Extra informatie

Er is geen dekking en u krijgt ook geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid komt door alcohol, geneesmiddelen, drugs, molest, terrorisme of een atoomreactie.

Premie niet betaald

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid als u de premie niet betaalt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de Belastingdienst. Bij de uitkering voor zwangerschap en bevalling houden we geen belasting in.

Extra informatie

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet als de verzekeringnemer een BV of NV is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Dit noemen wij uw eigen risico. U kunt kiezen voor een eigen risico van onder andere 14, 30, 60, 90, 180 dagen of 1 of 2 jaar.

Extra informatie

Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Behalve als u binnen 90 dagen na beëindiging van de uitkering opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan geldt er geen eigen risico. Hoe meer dagen u zelf het eigen risico draagt, hoe lager uw premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid en uw beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van de dekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Tijdens de looptijd van de verzekering bent u verplicht om wijzigingen door te geven. U moet u zo spoedig mogelijk arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na premievervaldatum.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw beroep, leeftijdsklasse, verzekerd bedrag en keuzes die u maakt in de dekkingen. U betaalt geen premie meer in het laatste jaar voor de einddatum van de verzekering. Als u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid van ons ontvangt dan hebt u de keuze om direct na uw eigen risico geen premie meer te betalen of op grond van het na-eerstejaarsrisico (rubriek B).

Indexering

Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u zelf of u de hoogte van verzekerd bedrag en/of de uitkering jaarlijks wilt laten stijgen. Uw verzekering groeit dan mee met de inflatie. Als het verzekerd bedrag stijgt dan betaalt u ook meer premie.

Extra informatie

Bij indexering van het verzekerd bedrag wordt het verzekerd bedrag jaarlijks verhoogd op basis van het CBS-loonindex cijfer. Bij indexering van de uitkering wordt de uitkering jaarlijks verhoogd op basis van het CBS-loonindex cijfer of op basis van 3%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt. Meestal is dit tot de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is meestal 68 jaar. Voor enkele zware beroepen is de eindleeftijd lager. Hoe lager de gekozen eindleeftijd, hoe minder premie u betaalt. Maar ook hoe langer u tot uw AOW-gerechtigde leeftijd moet kunnen rondkomen van uw eigen geld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een contractduur van één jaar kunt u de verzekering direct beëindigen. U moet ons dan een brief of e-mail sturen waarin u dat schrijft. Als u met ons een langere contractduur dan een jaar hebt afgesproken, dan kunt u de verzekering alleen op de contractvervaldatum beëindigen.

Extra informatie

We beëindigen uw verzekering altijd als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of uw werkzaamheden behorende bij het beroep, bij volledige inloondiensttreding en bij faillissement.