Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een WIA-excedentverzekering verzekert u zich bij arbeidsongeschiktheid van een uitkering. De verzekering is bedoeld voor werknemers, waarbij de werkgever geen inkomensaanvulling heeft geregeld bij de loondoorbetaling en/of de WIA-uitkeringen.

Extra informatie

Van uw werkgever krijgt u tijdens het 2e ziektejaar minimaal 70% van uw laatstverdiende loon. Na 2 jaar ziekte ontvangt u in bepaalde gevallen een WIA-uitkering van het UWV. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, de duur van de arbeidsongeschiktheid en wat u met de lichamelijke en/of geestelijke beperkingen nog kan verdienen en verdient, ontvangt u een bepaalde WIA-uitkering.

Wat is verzekerd?

De Amersfoortse betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval. De verzekering vult de loondoorbetaling bij ziekte en de WIA-uitkering aan tot maximaal 80% van het inkomen afhankelijk van de gekozen dekking. Als u nergens anders verzekerd bent voor het WGA-gat dan vullen we de WGA-vervolguitkering aan.

Extra informatie

Ieder jaar vragen we het inkomen van de verzekerde op om uw verzekering actueel te houden.

Verzekerd bedrag

De hoogte van de uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en van de hoogte van het verzekerd bedrag in de eerste jaren. Na 2 jaar ziekte bepaalt het UWV of u een WIA-uitkering ontvangt. Wij volgen het UWV. Als u een WIA-uitkering ontvangt, dan ontvangt u ook van ons een uitkering. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op uw inkomen.

Extra informatie

Als u volledig arbeidsongeschikt bent krijgt u een uitkering gelijk aan het verzekerd bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt u een gedeeltelijke uitkering. De uitkering is ook afhankelijk van de gekozen dekking zoals aanvulling op de loondoorbetaling, aanvulling op de WIA en WGA-gatdekking.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering waarbij we de eerste twee ziektejaren kijken of u uw beroep of ander werk, wat past bij uw opleiding en werkervaring, nog kunt uitoefenen, genoemd passende arbeid. Vanaf het derde jaar volgen we het arbeidsongeschiktheidscriterium van het UWV voor de WIA-uitkering. Het gaat dan om algemeen in Nederland geaccepteerde arbeid.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen, dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering.

Extra informatie

Er is geen dekking en u krijgt ook geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid komt door alcohol, geneesmiddelen, drugs, molest, terrorisme of een atoomreactie.

Premie niet betaald

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid als u de premie niet betaalt.

Werkeloosheid

Is de verzekerde niet meer in loondienst of verplicht verzekerd voor de WIA dan stoppen we de verzekering. U krijgt van ons geen uitkering als de verzekerde werkeloos wordt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U krijgt een uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Eigen risico

Als u een aanvulling op de loondoorbetaling heeft meeverzekerd, dan heeft u vanaf de 366e dag nadat u wegens ziekte gestopt bent met werken recht op een uitkering. Als u een aanvulling op de WIA heeft meeverzekerd, dan begint de uitkering bij ontvangst van een WIA-uitkering.

Extra informatie

De uitkering voor de WGA-gat ontvangt u als u nergens anders deze verzekerd heeft en een WGA-vervolguitkering ontvangt.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij een aantal vragen over uw gezondheiden en beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van de dekking. Of uw verzekering kan niet worden afgesloten.

Extra informatie

Tijdens de looptijd van de verzekering bent u verplicht om wijzigingen binnen 30 dagen door te geven en arbeidsongeschiktheid binnen 90 dagen te melden. U moet er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden. Jaarlijks vragen wij u om het salaris van de verzekerde, u bent verplicht dit binnen 60 dagen door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na premievervaldatum.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw beroep, leeftijdsklasse, verzekerd bedrag en keuzes die u maakt in de dekkingen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt. Meestal is dit de leeftjid waarop u met pensioen gaat.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is 67 jaar en 3 maanden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met ene opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

We beëindigen uw verzekering altijd als u niet meer in loondienst bent of niet meer verplicht verzekerd bent voor de WIA en bij faillissement.