Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Langer mee AOV verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. We helpen u actief om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, weer aan het werk te gaan bij arbeidsongeschiktheid en bij duurzame inzetbaarheid. De verzekering is bedoeld voor zelfstandigen met een fysiek zwaar beroep. Vraag verzekeringsadvies over deze verzekering.

Extra informatie

Onder inkomen verstaan we voor de ondernemer de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden bedoeld in de Wet inkomensbelasting 2001 en voor de directeur-grootaandeelhouder het belastbare loon. U verzekert maximaal 90% van uw gemiddelde inkomen over drie jaar. Het maximaal te verzekeren bedrag is € 180.000.

Wat is verzekerd?

De Amersfoortse betaalt u het verzekerd bedrag als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval. U ontvangt een tijdelijke uitkering bij zwangerschap en adoptie.

Extra informatie

Iedere drie jaar vragen we de werkzaamheden en inkomensgegevens op om uw verzekering actueel te houden.

Uitkering

U heeft eenmaal recht op een onafgebroken 5-jaars uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Als u niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen heeft u recht op een Langlopende uitkering. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door hoeveel u nog kunt werken, de hoogte van het verzekerd bedrag en het uitkeringsjaar.

Extra informatie

Om de hoogte van de uitkering te bepalen, vermenigvuldigen we het arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag. De 5-jaars uitkering bouwen we langzaam af en stopt na 5 jaar. De Langlopende uitkering is 75% van het verzekerd bedrag. De uitkering stopt in ieder geval op de gekozen eindleeftijd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U krijgt een 5-jaars uitkering als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval (gedeeltelijk) ongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten. Een Langlopende uitkering krijgt u als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval niet meer in staat bent het minimumloon te verdienen.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Bij de 5-jaarsuitkering gaat het hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of werk horen. Bij de Langlopende uitkering kijken we of u niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een 5-jaarsuitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Bij de Langlopende uitkering krijgt u een uitkering als u arbeidsongeschikt bent en niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid.

Hulp bij preventie en arbeidsongeschiktheid

U heeft een (fysiek) zwaar beroep en samen met u doen we er alles aan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Elke 3 jaar bekijkt u met de arbeidsdeskundige of u nog in staat bent om in uw eigen beroep tot uw 67e door te gaan. Als dat niet lukt bespreekt de arbeidsdeskundige mogelijke oplossingen met u. De arbeidsdeskundige ondersteunt ook bij re-integratie.

Extra informatie

Oplossingen die we bijvoorbeeld aanbieden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen zijn: We zetten diensten in om arbeidsongeschiktheid te verkleinen. We kijken samen met u naar een andere taakverdeling in de werkzaamheden binnen uw bedrijf. Of we zetten op tijd bij- en omscholing in. Ook kan de arbeidsdeskundige u met bepaalde diensten helpen om inzicht te krijgen in uw gezondheidheid.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door uw eigen schuld of als u in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, molest, atoomreacties of als gevolg van terrorisme. Als u niet voldoet aan de polisvoorwaarden of clausules dan bent u ook niet verzekerd.

Extra informatie

Eigen schuld is als u de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt. Of als u arbeidsongeschikt wordt door gebruik van alcohol of drugs. Of door gebruik van geneesmiddelen en als u zich daarbij niet heeft gehouden aan het voorschrift van de arts. Bij terrorisme bepaalt het Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) de vergoeding of uitkering.

U bent niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid als u de premie niet betaalt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de belastingdienst. Bij de uitkering voor zwangerschap en bevalling houden we geen belasting in.

Extra informatie

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet als de verzekeringnemer een BV of NV is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Dit noemen wij uw eigen risico. U kunt kiezen tussen 60 en 90 dagen.

Extra informatie

Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Als u opnieuw arbeidsongeschikt wordt na beëindiging uitkering binnen 90 dagen door dezelfde ziekte of binnen 30 dagen bij een andere ziekte, dan geldt er geen eigen risico. Daarnaast geldt het eigen risico opnieuw als uw langlopende uitkering niet aansluit op uw 5-jaars uitkering. Hoe meer dagen u zelf het risico draagt, hoe lager uw premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen we u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van de dekking. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten. 

Extra informatie

Tijdens de looptijd van de verzekering bent u verplicht om wijzigen door te geven en schade te melden en te voorkomen. Daarnaast bent u verplicht mee te werken aan het 3-jaarlijks bezoek van de arbeidsdeskundige. Ook zet u zich in voor duurzame inzetbaarheid.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

De premie is voor de verzekering is niet ieder jaar gelijk omdat we het zogenaamde risicotarief hanteren. Dit betekent dat we de premie ieder jaar afstemmen op uw leeftijd. Bij het oudere worden neemt het risico op arbeidsongeschiktheid toe. Daarom gaat de premie omhoog. In de laatste jaren daalt de premie. Dit komt omdat we niet meer zo lang hoeven uit te keren.

Indexering

Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u zelf of u de hoogte van het verzekerd bedrag jaarlijks wilt laten stijgen. Uw verzekering groeit dan mee met de inflatie. De uitkering stijgt jaarlijks als het CBS-loonindex cijfer stijgt.

Extra informatie

Bij indexering van het verzekerd bedrag en uitkering wordt het verzekerd bedrag en de uitkering jaarlijks verhoogd op basis van het CBS loonindex cijfer tot maximaal 4%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Meestal is dit de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is 67 jaar en 3 maanden. U kunt ook voor een lagere eindleeftijd kiezen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractduur kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk per brief of e-mail opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

We beëindigen uw verzekering altijd als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of uw werkzaamheden behorende bij het beroep, bij volledig in diensttreding en bij faillissement.