Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers en/of derden veroorzaakt door een beroepsfout (bijvoorbeeld verkeerd advies of onjuiste berekening) in de uitoefening van uw beroep.

Wie zijn verzekerd?

Uw onderneming, uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook zijn de meewerkende familieleden verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer en rechtsbijstand ook al gaat het om ongegronde aanspraken.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd tenzij anders is bepaald.

Keuze: uitloop

Voor de situatie dat iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk stelt voor uw fout vóór de einddatum kan op nader te bepalen condities een dekking worden ingekocht.

Keuze: kantoorrisico

Het zogenaamde kantoorrisico kan worden verzekerd met een aparte AVB verzekering.

Wat is niet verzekerd?

Kostenoverschrijding

Speelt bij technische beroepen. Zie het informatiedocument voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Architecten en Ingenieurs.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt tenzij het schade betreft die door een ondergeschikte is veroorzaakt en waarvoor verzekerde als werkgever aansprakelijk is en hem geen verwijt treft. Schade die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte, is altijd uitgesloten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die moeten worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren.

Honorarium

Honorarium dat als gevolg van een fout niet aan uw client in rekening kan worden gebracht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico zoals op het polisblad vermeld.

AVB

Naast de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook het sluiten van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) noodzakelijk. Deze dekt schade aan personen en zaken waarvoor u (of uw bedrijf) aansprakelijk bent (is).

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

Dekking op basis van leveringsvoorwaarden

Bij bepaalde beroepen kan de dekking beperkt zijn tot de aansprakelijkheid op basis van de door u gehanteerde leveringsvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied wordt vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw tussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij de verzekeringnemer of de verzekeraar de verzekering heeft opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit blijkt uit de polisvoorwaarden of een clausule.