Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf. Voor bepaalde beroepen zijn er specifieke polisvoorwaarden en clausules die afwijkend kunnen zijn.

Wat is verzekerd?

Naast zuivere vermogensschade is er ook dekking voor zaak- en personenschade aan opdrachtgevers en/of derden door een beroepsfout (bijvoorbeeld verkeerd advies of onjuiste berekening) in de uitoefening van uw beroep.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer en rechtsbijstand ook al gaat het om ongegronde aanspraken.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Keuze: inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt hebt, dan is dat verzekerd tenzij anders is bepaald.

Extra informatie

U moet kunnen aantonen dat u op het moment dat u de beroepsfout maakte voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Er is geen dekking voor beroepsfouten die u al kende.

Keuze: uitloop

Voor de situatie dat iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk stelt voor uw fout vóór de einddatum, kan op nader te bepalen condities een dekking worden ingekocht.

Keuze: kantoorrisico

Het zogenaamde kantoorrisico kunt u middels een aparte AVB verzekering verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

Kostenoverschrijding

Schade als gevolg van overschrijding van (opleverings)termijnen, begrotingen, kosten en prijzen, tenzij de oorzaak een beroepsfout is.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt tenzij het schade betreft die door een ondergeschikte opzettelijk is veroorzaakt en waarvoor verzekerde als werkgever aansprakelijk is en hem geen verwijt treft. Schade die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte, blijft altijd uitgesloten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren.

Honorarium

Honorarium dat als gevolg van een fout niet aan uw client in rekening kan worden gebracht.

Overschrijding bevoegdheid

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade als gevolg van een bevoegdheidsoverschrijding.

Asbest

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voortvloeiende uit personen- en zaakschade als gevolg van de productie, behandeling, bewerking, fabricage, verkoop, distributie, opslag, het in bewaring geven, gebruik of het blootstaan aan asbest, asbestproducten en/of producten die asbest bevatten.  

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico zoals op het polisblad wordt vermeld.

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

AVB

Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan personen en zaken waarvoor u aansprakelijk bent maar die niet voortvloeien uit "beroepsfouten". Naast de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk.

Dekking op basis van leveringsvoorwaarden

De dekking kan beperkt zijn tot de aansprakelijkheid op basis van de door u gehanteerde leveringsvoorwaarden. 

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied wordt vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij de verzekeringnemer of de verzekeraar de verzekering heeft opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van 2 maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.