Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een fout die door u is gemaakt als ontwerpende bouwer. Voor bepaalde beroepen zijn er specifieke polisvoorwaarden en clausules die afwijkend kunnen zijn.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de ontwerpende bouwer voor zaakschade aan zaken waarop het ontwerp betrekking heeft en/of de kosten van herstel van gebreken en/of zuivere vermogensschade voortvloeiend uit een fout.

Extra informatie

Onder bepaalde voorwaarden en na overleg met MS Amlin kan er voor de oplevering of overdracht van het werk ook dekking zijn voor kosten van verbetering en herstel.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer en rechtsbijstand ook al gaat het om ongegronde aanspraken.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Keuze: uitloop

Voor de situatie dat iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk stelt voor uw fout vóór de einddatum kan op nader te bepalen condities een dekking worden ingekocht.

Keuze: opnieuw leveren product of dienst

Onder bepaalde voorwaarden en na overleg met MS Amlin kan er voor de oplevering of overdracht van het werk ook dekking zijn voor kosten van verbetering en herstel.

Keuze: kantoorrisico

Schade of kosten in verband met het zogenaamde kantoorrisico maar ook alle andere risico's (anders dan het ontwerprisico) verbonden aan uw werkzaamheden kunt u middels een aparte AVB verzekering verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt tenzij het schade betreft die door een ondergeschikte opzettelijk is veroorzaakt en waarvoor verzekerde als werkgever aansprakelijk is en hem geen verwijt treft. Schade die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte, blijft altijd uitgesloten.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt hebt, dan is dat niet verzekerd tenzij anders is bepaald.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen.

Honorarium

Honorarium dat als gevolg van een fout niet aan uw client in rekening kan worden gebracht.

Inferieur materiaal

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van inferieur materiaal waarvoor uit kostenbesparing in het ontwerp is gekozen.

Overschrijding van termijnen

Schade als gevolg van overschrijding van overeengekomen termijnen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico zoals op het polisblad wordt vermeld.

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

AVB

Deze verzekering biedt geen dekking voor alle andere aansprakelijkheidrisico's (anders dan het ontwerprisico) verbonden aan uw werkzaamheden. Hiervoor dient u een aparte Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) af te sluiten.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied wordt vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering eindigt op de contractvervaldatum tenzij de partijen voor deze datum overeenstemming hebben bereikt over de condities waarop de verzekering wordt voortgezet.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Door het weigeren van het aanbod met betrekking tot de voortzetting van de polis. De verzekering eindigt dan per contractvervaldatum.