Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor zuivere vermogensschade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Extra informatie

Voor bepaalde beroepen zijn er specifieke polisvoorwaarden en clausules die afwijkend kunnen zijn.

Wat is verzekerd?

Persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerde als bestuurder, vereffenaar of commissaris/ toezichthouder voor zuivere vermogensschade als gevolg van een handelen of nalaten.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid voor schade door het op een onjuiste wijze uitvoeren van de taken.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid voor schade door het begaan van een onrechtmatige daad.

Interne en externe aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade van de door u bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en aansprakelijkheid voor schade van derden (externe aansprakelijkheid).

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer en rechtsbijstand ook al gaat het om ongegronde aanspraken.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een voorval dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum dan is dat verzekerd tenzij anders is bepaald. De aanspraak of omstandigheid mag bij aanvang van de verzekering niet bij u bekend zijn geweest.

Keuze: uitloop

Voor de situatie dat iemand u na het beeindigen van de verzekering aansprakelijk stelt voor een voorval dat voor de einddatum heeft plaatsgevonden kan in bepaalde gevallen een dekking worden ingekocht.

Extra informatie

In het geval wij de verzekering beeindigen of in het geval u of uw bedrijf failliet gaat, bestaat de mogelijkheid een dekking in te kopen voor aanspraken die daarna worden ingesteld en gemeld.

Wie is verzekerd?

Bestuurders, vereffenaars, commissarissen en toezichthouders, alsmede echtgenoten en geregistreerde partners van verzekerden.

Wat is niet verzekerd?

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Niet verzekerd.

Extra informatie

Punitive damage betreft een vergoeding met een straffend of voorbeeldstellend karakter.

Amerika

Het dekkingsgebied wordt aangegeven op het polisblad. Er is in ieder geval geen dekking voor aanspraken waarop het Amerikaans recht van toepassing is en/of waarvan een Amerikaanse rechter kennis neemt.

Onderlinge aansprakelijkheid

Verzekerden binnen hetzelfde orgaan worden niet als derden aangemerkt.

Wettelijke verplichtingen

Schade in verband met het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van boekhouding en jaarrekening.

Bevoordeling

Aansprakelijkheid voor schade in verband met rechtshandelingen die verzekerde een persoonlijk voordeel hebben verschaft of die beoogt waren om een zodanig voordeel te verschaffen.

Verzekeringen

Aansprakelijkheid voor schade in verband met het niet afsluiten of niet (tijdig) verlengen van verzekeringen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Nihil.

Faillisement

De verzekering eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. Als u dekking wenst voor aanspraken die worden ingesteld na de datum van faillissement, dient u dit binnen 3 maanden na deze datum kenbaar te maken. 

Verzekerde bedragen

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering biedt geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met de professionele diensten die worden verleend.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied wordt vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee bij de afhandeling daarvan. Veranderingen in uw bedrijf moet u zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij de verzekeringnemer of de verzekeraar de verzekering heeft opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van 2 maanden kunt u de verzekering per de contractvervaldatum beeindigen.