Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide of overlijdt hij, dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers.

Extra informatie

Met 'werknemers' bedoelen we ook ingeleende krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten. U kunt ook vrijwilligers meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

U kiest voor verzekering van ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer of u kiest voor verzekering van álle ongevallen van een werknemer (de werknemer is dan 24 uur per dag verzekerd). U kiest het verzekerde bedrag zelf.

Extra informatie

U kiest voor verzekering van het jaarloon of een vast bedrag per werknemer. De uitkering is over het algemeen niet belastingvrij.

Blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat we de uitkering betalen. We betalen dan rente over deze periode.

Overlijden

De erfgenamen van uw werknemer krijgen een bedrag bij overlijden door een ongeval.

Keuze: Uitgebreide dekking

Wij kennen de mogelijkheid om de standaard dekking uit te breiden met een excellentdekking. 

Extra informatie

Gezien de grote hoeveelheid mogelijkheden verwijzen wij u naar uw tussenpersoon.

Wat is niet verzekerd?

  • De werknemer is niet verzekerd als het ongeval met opzet is veroorzaakt of bij het deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol of drugs.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verzekerde bedragen

De uitkering wordt beperkt door de verzekerde bedragen zoals genoemd op het polisblad. De uitkering bij invaliditeit is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Waar ben ik gedekt?

Tenzij op het polisblad en/of in een clausule iets anders staat vermeld, geldt er een 24 uursdekking / wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of is overleden. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via de tussenpersoon voor de premievervaldatum.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van uw werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Over het algemeen wordt de verzekering op de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.